[Hirschbergia i Weerland]

JCKM Franz Leopold I
Awatar użytkownika
Reakcje:
Posty: 985
Rejestracja: 4 lata temu
Lokalizacja: Hofburgpalast, Wien

Kto to?

Ordery

Landstreitkräfte

Nieprzeczytany post autor: Franz Leopold I »

Traktat

Wysokie Układające się Strony


Jego Cesarska i Królewska Mość

FRANCISZEK LEOPOLD I

Cesarz Austrii, Apostolski Król Węgier Etc

Reprezentowany przez Jego Ekscelencję Barona Borisza Targersdorfa,
Ministra Spraw Zagranicznych w rządzie Jego Cesarskiej i Królewskiej Mości,

w imieniu władnym oraz Monarchii Austro-Węgierskiej

oraz

Jego Królewska Mość

AMETYST Z RODU FARADOBUSÓW

Bardzo Wspaniały Król Hirschbergii i Weerlandu,
Sekretarz Generalny Wielkiego Sternika Etc.

wyposażony w stosowne pełnomocnictwa Rady Komisarzy Narodowych

w imieniu własnym oraz Zjednoczonego
Socjalistycznego Królestwa Hirschbergii i Weerlandu,

działając w najlepszej wierze i kierując się dobrem obydwu państw,
a także wyrażając gotowość do utrzymywania przyjaznych, dobrosąsiedzkich stosunków bilateralnych
zawierają Traktat o następującej treści:

Artykuł 1.

 1. Wysokie Układające się Strony uznają się niniejszym wzajemnie za suwerenne państwa i podmioty prawa międzynarodowego.
 2. Wysokie Układające się Strony wyrzekają się we wzajemnych stosunkach używania jakiejkolwiek przemocy.

Artykuł 2.

 1. Wysokie Układające się Strony zawierają stosunki dyplomatyczne na szczeblu ambasadorów, a gdy nie będzie to możliwe – na szczeblu posłów.
 2. Wysokie Układające się Strony dopuszczają istnienie przedstawicielstw dyplomatycznych Monarchii Austro-Węgierskiej w Zjednoczonym Socjalistycznym Królestwie Hirschbergii i Weerlandu oraz Zjednoczonego Socjalistycznego Królestwa Hirschbergii i Weerlandu w Monarchii Austro-Węgierskiej.

Artykuł 3.

Wysoka Układająca się Strona wysyłająca swojego przedstawiciela obowiązana jest uprzednio wstąpić o agrément dla kandydata na ambasadora lub posła.

Artykuł 4.

 1. Ambasadorowi lub posłowi przysługuje immunitet na terenie państwa przyjmującego.
 2. W ramach immunitetu, na terenie państwa przyjmującego, ambasador lub poseł:
  a) nie podlega jurysdykcji karnej państwa przyjmującego;
  b) nie podlega jurysdykcji cywilnej państwa przyjmującego, chyba że sprawa dotyczy ich działalności niezwiązanej zupełnie z pełnioną misją, a sprawa dotyczy interesów prawnych osób trzecich, podległych jurysdykcji państwa przyjmującego;
  c) korzysta ze swobody poruszania się po obszarze państwa przyjmującego;
  d) korzysta z prawa do reprezentowania interesów państwa wysyłającego, w sposób uznany przez nich za właściwy, w środkach masowego przekazu, w tym na głównej liście dyskusyjnej lub forum państwa przyjmującego;
  e) nie jest zobowiązany do składania zeznań w charakterze świadka.
 3. Wysokie Układające się Strony zobowiązują się rozstrzygać na drodze dyplomatycznej spory wynikłe na tle postępowania ambasadorów lub posłów, z zastrzeżeniem dopuszczalności drogi sądowej w sytuacji, o której mowa w Artykuł 4 ust. 2 pkt b.

Artykuł 5.

Jeśli pod wątpliwość poddaje się niewinność lub uczciwość ambasadora lub posła, państwo wysyłające ma obowiązek wszczęcia śledztwa.

Artykuł 6.

 1. Ambasador lub poseł może zrzec się immunitetu.
 2. Wydalenie ambasadora lub posła z państwa przyjmującego następuje poprzez uznanie go za persona non grata.
 3. W przypadku wydalenia ambasadora lub posła państwo przyjmujące zobowiązuje się do złożenia wyjaśnień i przedstawienia powodu wydalenia ambasadora lub posła państwa wysyłającego.

Artykuł 7.

Wysokie Układające się Strony zobowiązują się wzajemnie do podejmowania działań zmierzających do rozwoju wzajemnych stosunków, w szczególności w sferach gospodarki, nauki oraz kultury ze szczególnym uwzględnieniem obszarów przygranicznych.

Artykuł 8.

Wysokie Układające się Strony jako państwa graniczące ze sobą deklarują gotowość do rozwijania współpracy granicznej oraz wspólnej troski o pokój i bezpieczeństwo na Kontynencie Wschodnim.

Artykuł 9.

 1. Każda z Wysokich Układających się Stron może wypowiedzieć niniejszy traktat.
 2. W przypadku wypowiedzenia niniejszego traktatu traci on swoją moc z upływem trzeciego dnia następującego po dniu notyfikacji wypowiedzenia traktatu drugiej stronie.

Artykuł 10.

Traktat niniejszy wchodzi w życie z dniem ratyfikowania go przez Wysokie Układające się Strony.

🙤

W IMIENIU MONARCHII AUSTRO-WĘGIERSKIEJ

( – ) Targersdorfi Borisz baró

🙦

W IMIENIU ZJEDNOCZONEGO SOCJALISTYCZNEGO
KRÓLESTWA HIRSCHBERGII I WEERLANDU
AMETYST Z RODU FARADOBUSÓW

Obrazek


Heinz-Werner Grüner
Awatar użytkownika
Reakcje:
Posty: 6516
Rejestracja: 1 rok temu
Lokalizacja: Edelweiss

Kto to?

Landstreitkräfte

Nieprzeczytany post autor: Heinz-Werner Grüner »

Vivat Monarchie! Vivat Hirschberg und Weerland!

(-) Freiherr Heinz-Werner Grüner

Obrazek


JCKW Andrew von Habsburg
Awatar użytkownika
Reakcje:
Posty: 1521
Rejestracja: 4 lata temu

Kto to?

Ordery

Kriegsmarine

Nieprzeczytany post autor: Andrew von Habsburg »

Vivat

Andrew von Habsburg, Herzog von Hohenberg
Regent Monarchii Austro-Węgier

Obrazek


Ametyst Faradobus
Awatar użytkownika
Reakcje:
Posty: 138
Rejestracja: 1 rok temu
Lokalizacja: Hirschberg-Joksopolis / Wolnograd

Kto to?

Nieprzeczytany post autor: Ametyst Faradobus »

Sternik zapłać za pomyślne doprowadzenie sprawy.

Ametyst Faradobus
Bardzo Wspaniały Król Hirschbergii i Weerlandu Etc.
Minister Spraw Zagranicznych Republiki Bialeńskiej


ODPOWIEDZ Podgląd wydruku

Wróć do „Umowy Międzynarodowe”