Moderacja: Reichsrat

XVII - Rozpoczęcie obrad

JCKM Franz Leopold I
Awatar użytkownika
Reakcje:
Posty: 974
Rejestracja: 4 lata temu
Lokalizacja: Hofburgpalast, Wien

Kto to?

Ordery

Landstreitkräfte

Nieprzeczytany post autor: Franz Leopold I »

Gratuluję serdecznie baronowi @Targersdorf Borisz oraz JCKW @Andrew von Habsburg wyboru na Delegatów Rady Państwa XVII Kadencji!
Zanim będziemy mogli zainaugurować obrady, wzywam Panów do złożenia ślubowania zgodnie z art. 29. Ugody:

Ja, [imię i nazwisko], otrzymujący godność delegata do Rady Państwa uroczyście ślubuję: bronić praw obywateli Monarchii Austro-Węgierskiej, podążać jedynie drogą uwielbienia naszej Ojczyzny oraz strzec fundamentalnych praw zawartych w Ugodzie jako najwyższym prawie uzyskanym dzięki wspólnej zgodzie.

Obrazek


Barò Targersdorf Borisz
Awatar użytkownika
Reakcje:
Posty: 3381
Rejestracja: 5 lata temu
Lokalizacja: Alba Regia

Kto to?

Ordery

Landstreitkräfte

Nieprzeczytany post autor: Targersdorf Borisz »

Ja, Targersdorf Borisz, otrzymujący godność delegata do Rady Państwa uroczyście ślubuję: bronić praw obywateli Monarchii Austro-Węgierskiej, podążać jedynie drogą uwielbienia naszej Ojczyzny oraz strzec fundamentalnych praw zawartych w Ugodzie jako najwyższym prawie uzyskanym dzięki wspólnej zgodzie.

Targersdorfi Borisz gróf
palatinus regni Hungarie
minister spraw zagranicznych w rządzie Jego Cesarskiej i Królewskiej Mości


JCKW Andrew von Habsburg
Awatar użytkownika
Reakcje:
Posty: 1454
Rejestracja: 4 lata temu

Kto to?

Ordery

Kriegsmarine

Nieprzeczytany post autor: Andrew von Habsburg »

a, Andrew von Habsburg, otrzymujący godność delegata do Rady Państwa uroczyście ślubuję: bronić praw obywateli Monarchii Austro-Węgierskiej, podążać jedynie drogą uwielbienia naszej Ojczyzny oraz strzec fundamentalnych praw zawartych w Ugodzie jako najwyższym prawie uzyskanym dzięki wspólnej zgodzie.

Andrew von Habsburg, Herzog von Hohenberg
Regent Monarchii Austro-Węgier

Obrazek


Barò Targersdorf Borisz
Awatar użytkownika
Reakcje:
Posty: 3381
Rejestracja: 5 lata temu
Lokalizacja: Alba Regia

Kto to?

Ordery

Landstreitkräfte

Nieprzeczytany post autor: Targersdorf Borisz »

Wasz Cesarska i Królewska Mość @Franz Leopold I
Wasza Wysokość @Andrew von Habsburg
chcę tylko poinformować, że w niedzielę udaję się do Zjednoczonego Socjalistycznego Królestwa Hirschbergii i Weerlandu w celu podpisania traktatu uznaniowego.
W/w traktat, po moim powrocie, zostanie przedstawiony w Radzie Państwa pod głosowanie.

Targersdorfi Borisz gróf
palatinus regni Hungarie
minister spraw zagranicznych w rządzie Jego Cesarskiej i Królewskiej Mości


JCKW Andrew von Habsburg
Awatar użytkownika
Reakcje:
Posty: 1454
Rejestracja: 4 lata temu

Kto to?

Ordery

Kriegsmarine

Nieprzeczytany post autor: Andrew von Habsburg »

Życzę bezpiecznej podróży i szybkiego powrotu

Andrew von Habsburg, Herzog von Hohenberg
Regent Monarchii Austro-Węgier

Obrazek


Barò Targersdorf Borisz
Awatar użytkownika
Reakcje:
Posty: 3381
Rejestracja: 5 lata temu
Lokalizacja: Alba Regia

Kto to?

Ordery

Landstreitkräfte

Nieprzeczytany post autor: Targersdorf Borisz »

Wasza Królewska Mośc @Franz Leopold I
Wasza Wysokość @Andrew von Habsburg

przedstawiam traktat uznaniowy z Zjednoczonym Socjalistycznym Królestwem Hirshbergii i Weerlandu, jaki podpisałem w imieniu Majestatu w czasie mojej podróży do Hirshbergii i Weeelandu.

Traktat

Wysokie Układające się Strony


Jego Cesarska i Królewska Mość

FRANCISZEK LEOPOLD I

Cesarz Austrii, Apostolski Król Węgier Etc

Reprezentowany przez Jego Ekscelencję Barona Borisza Targersdorfa,
Ministra Spraw Zagranicznych w rządzie Jego Cesarskiej i Królewskiej Mości,

w imieniu władnym oraz Monarchii Austro-Węgierskiej

oraz

Jego Królewska Mość

AMETYST Z RODU FARADOBUSÓW

Bardzo Wspaniały Król Hirschbergii i Weerlandu,
Sekretarz Generalny Wielkiego Sternika Etc.

wyposażony w stosowne pełnomocnictwa Rady Komisarzy Narodowych

w imieniu własnym oraz Zjednoczonego
Socjalistycznego Królestwa Hirschbergii i Weerlandu,

działając w najlepszej wierze i kierując się dobrem obydwu państw,
a także wyrażając gotowość do utrzymywania przyjaznych, dobrosąsiedzkich stosunków bilateralnych
zawierają Traktat o następującej treści:

Artykuł 1.

 1. Wysokie Układające się Strony uznają się niniejszym wzajemnie za suwerenne państwa i podmioty prawa międzynarodowego.
 2. Wysokie Układające się Strony wyrzekają się we wzajemnych stosunkach używania jakiejkolwiek przemocy.

Artykuł 2.

 1. Wysokie Układające się Strony zawierają stosunki dyplomatyczne na szczeblu ambasadorów, a gdy nie będzie to możliwe – na szczeblu posłów.
 2. Wysokie Układające się Strony dopuszczają istnienie przedstawicielstw dyplomatycznych Monarchii Austro-Węgierskiej w Zjednoczonym Socjalistycznym Królestwie Hirschbergii i Weerlandu oraz Zjednoczonego Socjalistycznego Królestwa Hirschbergii i Weerlandu w Monarchii Austro-Węgierskiej.

Artykuł 3.

Wysoka Układająca się Strona wysyłająca swojego przedstawiciela obowiązana jest uprzednio wstąpić o agrément dla kandydata na ambasadora lub posła.

Artykuł 4.

 1. Ambasadorowi lub posłowi przysługuje immunitet na terenie państwa przyjmującego.
 2. W ramach immunitetu, na terenie państwa przyjmującego, ambasador lub poseł:
  a) nie podlega jurysdykcji karnej państwa przyjmującego;
  b) nie podlega jurysdykcji cywilnej państwa przyjmującego, chyba że sprawa dotyczy ich działalności niezwiązanej zupełnie z pełnioną misją, a sprawa dotyczy interesów prawnych osób trzecich, podległych jurysdykcji państwa przyjmującego;
  c) korzysta ze swobody poruszania się po obszarze państwa przyjmującego;
  d) korzysta z prawa do reprezentowania interesów państwa wysyłającego, w sposób uznany przez nich za właściwy, w środkach masowego przekazu, w tym na głównej liście dyskusyjnej lub forum państwa przyjmującego;
  e) nie jest zobowiązany do składania zeznań w charakterze świadka.
 3. Wysokie Układające się Strony zobowiązują się rozstrzygać na drodze dyplomatycznej spory wynikłe na tle postępowania ambasadorów lub posłów, z zastrzeżeniem dopuszczalności drogi sądowej w sytuacji, o której mowa w Artykuł 4 ust. 2 pkt b.

Artykuł 5.

Jeśli pod wątpliwość poddaje się niewinność lub uczciwość ambasadora lub posła, państwo wysyłające ma obowiązek wszczęcia śledztwa.

Artykuł 6.

 1. Ambasador lub poseł może zrzec się immunitetu.
 2. Wydalenie ambasadora lub posła z państwa przyjmującego następuje poprzez uznanie go za persona non grata.
 3. W przypadku wydalenia ambasadora lub posła państwo przyjmujące zobowiązuje się do złożenia wyjaśnień i przedstawienia powodu wydalenia ambasadora lub posła państwa wysyłającego.

Artykuł 7.

Wysokie Układające się Strony zobowiązują się wzajemnie do podejmowania działań zmierzających do rozwoju wzajemnych stosunków, w szczególności w sferach gospodarki, nauki oraz kultury ze szczególnym uwzględnieniem obszarów przygranicznych.

Artykuł 8.

Wysokie Układające się Strony jako państwa graniczące ze sobą deklarują gotowość do rozwijania współpracy granicznej oraz wspólnej troski o pokój i bezpieczeństwo na Kontynencie Wschodnim.

Artykuł 9.

 1. Każda z Wysokich Układających się Stron może wypowiedzieć niniejszy traktat.
 2. W przypadku wypowiedzenia niniejszego traktatu traci on swoją moc z upływem trzeciego dnia następującego po dniu notyfikacji wypowiedzenia traktatu drugiej stronie.

Artykuł 10.

Traktat niniejszy wchodzi w życie z dniem ratyfikowania go przez Wysokie Układające się Strony.

🙤

W IMIENIU MONARCHII AUSTRO-WĘGIERSKIEJ

( – ) Targersdorfi Borisz baró

🙦

W IMIENIU ZJEDNOCZONEGO SOCJALISTYCZNEGO
KRÓLESTWA HIRSCHBERGII I WEERLANDU
AMETYST Z RODU FARADOBUSÓW

Targersdorfi Borisz gróf
palatinus regni Hungarie
minister spraw zagranicznych w rządzie Jego Cesarskiej i Królewskiej Mości


JCKW Andrew von Habsburg
Awatar użytkownika
Reakcje:
Posty: 1454
Rejestracja: 4 lata temu

Kto to?

Ordery

Kriegsmarine

Nieprzeczytany post autor: Andrew von Habsburg »

Jako, że Parlament nie ukonstytuował się do końca, traktat powinien zatwierdzić Cesarz

Andrew von Habsburg, Herzog von Hohenberg
Regent Monarchii Austro-Węgier

Obrazek


ODPOWIEDZ Podgląd wydruku

Wróć do „Reichsrat”