Moderacja: Landesregierung von Salzburg

Sejmik Księstwa Salzburga

Michał Jerzy Potocki
Awatar użytkownika
Reakcje:
Posty: 1293
Rejestracja: 1 rok temu
Lokalizacja: RON

Kto to?

Landstreitkräfte

Nieprzeczytany post autor: Michał Jerzy Potocki »

Sejmik Księstwa Salzburga
Obrazek


Michał Jerzy Potocki
Awatar użytkownika
Reakcje:
Posty: 1293
Rejestracja: 1 rok temu
Lokalizacja: RON

Kto to?

Landstreitkräfte

Nieprzeczytany post autor: Michał Jerzy Potocki »

I Posiedzenie Sejmiku Księstwa Salzburga W oparciu o Dekret Namiestnika Księstwa Salzburga zostaje otwarte pierwsze posiedzenie Sejmiku Księstwa.
W obradach mają prawo uczestniczyć:
- Michał von Rokuszewski - Namiestnik Księstwa Salzburga
- wszyscy politycy, mieszkańcy, przedsiębiorcy, ludzie zainteresowani mieszkający na terenie Księstwa Salzburga.

Porządek obrad:
- Ratyfikacja Ugody
- Kwestie budżetu,
- wydatki Księstwa Salzburga,
- Kwestie podatków,
- sprawy administracyjne,
- Napisanie konstytucji Księstwa Salzburga i określenie praw i przywilejów Sejmiku KS.
- Ustanowienie Święta Narodowego,


Michał Jerzy Potocki
Awatar użytkownika
Reakcje:
Posty: 1293
Rejestracja: 1 rok temu
Lokalizacja: RON

Kto to?

Landstreitkräfte

Nieprzeczytany post autor: Michał Jerzy Potocki »

Projekt Uchwały

Uchwała Sejmiku Księstwa Salzburga
w/s ratyfikacji Ugody
Sejmik Księstwa Salzburga, postanawia dokonać ratyfikacji Ugody opublikowanej dnia 20 marca 1920 roku w Wiedniu. Tym samym Sejmik uznaje Księstwo Salzburga za kraj wchodzący w skład Monarchii Austro-Wegier i zobowiązują namiestnika księstwa do przekazania spraw zagranicznych, spraw wojskowych oraz bankowości i spraw finansów Rządowi Centralnemu Monarchii Austro-Węgierskiej. Zatwierdzono dn. 09 czerwca 1920 roku w Salzburgu


Michał Jerzy Potocki
Awatar użytkownika
Reakcje:
Posty: 1293
Rejestracja: 1 rok temu
Lokalizacja: RON

Kto to?

Landstreitkräfte

Nieprzeczytany post autor: Michał Jerzy Potocki »

Uchwała w/s ratyfikacji Ugody została przyjęta przez Sejmik Księstwa Salzburga.


Michał Jerzy Potocki
Awatar użytkownika
Reakcje:
Posty: 1293
Rejestracja: 1 rok temu
Lokalizacja: RON

Kto to?

Landstreitkräfte

Nieprzeczytany post autor: Michał Jerzy Potocki »

Uchwała Sejmiku Księstwa Salzburga
w/s ratyfikacji podziału administracyjnego
Sejmik Księstwa Salzburga, postanawia zaakceptować podział administracyjny Księstwa opublikowany dnia 08 czerwca 1920 roku w Salzburgu zgodnie z którym: I.
Naznaczamy podział administracyjny Księstwa Salzburga na trzy starostwa:

- Zell am See z siedzibą w Zell am See.
- Tamsweg z połączenia Powiatu St. Johann im Pongau z Powiatem Tamsweg. Siedzibą jest Tamsweg.
- Salzburg z połączenia Powiatu Salzburg-Umgebung z Powiatem Hallein. Siedzibą jest miasto stołeczne Salzburg.

II.
Na czele każdego starostwa stoi starosta.

Zatwierdzono dn. 09 czerwca 1920 roku w Salzburgu.


Michał Jerzy Potocki
Awatar użytkownika
Reakcje:
Posty: 1293
Rejestracja: 1 rok temu
Lokalizacja: RON

Kto to?

Landstreitkräfte

Nieprzeczytany post autor: Michał Jerzy Potocki »

Uchwała Sejmiku Księstwa Salzburga
w/s ustanowienia Święta Narodowego Księstwa Salzburga
Sejmik Księstwa Salzburga, postanawia ustanowić
Święto Narodowe Księstwa Salzburga
które będzie obchodzone dnia
26 grudnia
w rocznicę włączenia Salzburga do Austrii*

Zatwierdzono dn. 09 czerwca 1920 roku w Salzburgu.

*To jest data prawdziwej aneksji prze austrię


Michał Jerzy Potocki
Awatar użytkownika
Reakcje:
Posty: 1293
Rejestracja: 1 rok temu
Lokalizacja: RON

Kto to?

Landstreitkräfte

Nieprzeczytany post autor: Michał Jerzy Potocki »

Projekt Uchwały

Uchwała Sejmiku Księstwa Salzburga
w/s Budżetu, wydatków oraz podatków w Księstwie Salzburga na rok 1920.
Dla dobrego i poprawnego funkcjonowania gospodarki Salzburga, oraz zapewnienia pracy mieszkańcom i dochodu Skarbowi Księstwa, w trosce o byt i przyszłość naszej małej ojczyzny,
wdzięczni naszym przodkom za ich pracę, za walkę o naszą ziemię okupioną ofiarami, za kulturę zakorzenioną w chrześcijańskim dziedzictwie Narodu i ogólnoludzkich wartościach, postanawiamy w drodze porozumienia z wszystkimi stronami, tj. politykami, przedsiębiorcami, mieszkańcami, ludźmi dobrej woli którzy przybyli tutaj,
aby sfinansowaniem oraz budową:

- Kamieniołomu w okolicach Salzburga, wydobywającego marmur, oraz inne kruszce i kamienie.
- Kopalni Soli w Salzburgu,
- Zakładach papierniczych w Oberndorf,
- Tartaku drzewnego w Oberndorf,
- Elektrowni wiatrowej w ok. Salzburga,

zajęli się wszyscy mieszkańcy Księstwa, oraz ci którzy chcą pomóc. Wszyscy zdajemy sobie sprawę iż firmy, fabryki, zakłady, razem kosztują sporo, dlatego Sejmik uchwala/ogłasza/obiecuje, że do końca roku nie ustali żadnych podatków i opłat, które obciążyłyby ludzi mieszkających, bądź przebywających w Księstwie Salzburga.
Zatwierdzono dn. 09 czerwca 1920 roku w Salzburgu


Michał Jerzy Potocki
Awatar użytkownika
Reakcje:
Posty: 1293
Rejestracja: 1 rok temu
Lokalizacja: RON

Kto to?

Landstreitkräfte

Nieprzeczytany post autor: Michał Jerzy Potocki »

Allgemeines Recht Fürstentums Salzburg
Prawo Generalne Księstwa Salzburga

My, obywatele, mieszkańcy oraz władza Księstwa Salzburga świadomi swej narodowej tożsamości, w trosce o zachowanie kultury, obyczajów, tradycji oraz historii kraju i jego przyszłość, ustanawiamy i uznajemy za obowiązujące co następuje:

KSIĘSTWO SALZBURGA

Art. 1.

 1. Księstwo Salzburga jest monarchią konstytucyjną.
 2. Księstwo jest suwerennym państwem wirtualnym wchodzącym w skład Monarchii Austro-Węgierskiej i związanym z nią poprzez osobę Cesarza Austrii i Króla Węgier.

Art. 2.

 1. Księstwo składa się z historycznych ziem Księstwa Salzburga określonych granicami z roku 1849–1867 i 1867–1918.
 2. Stolicą Księstwa jest miasto Salzburg.
 3. Symbolami Księstwa jest herb i flagę przedstawione w załącznikach numer 1.
 4. Walutą obowiązującą w Księstwie jest Korona (KOH).

OBYWATELE

Art. 3.

 1. Obywatelem Księstwa Salzburga jest osoba, która zgłosiła taką chęć i uzyskała obywatelstwo poprzez akt nadania.
  1a. W drodze wyjątku przy braku chętnych i braku obywateli wszyscy mieszkańcy i obywatele Monarchii Austro-Węgierskiej mają status także obywatela Księstwa Salzburga.
 2. Obywatelstwo księstwa nadaje w imieniu Cesarza Austrii i Króla Węgier - Namiestnik Księstwa.

Art. 4.
Utrata obywatelstwa następuje na skutek śmierć lub zrzeczenie się go.

Art. 5.
Uzyskanie obywatelstwa Księstwa Salzburga jest równoznaczne z posiadaniem obywatelstwa Monarchii Austro-Węgierskiej.

Art. 6.
Obywatelstwo można uzyskać również poprzez dziedziczenie (prawo krwi) albo urodzenie się na terytorium księstwa (prawo ziemi)

Art. 7.

 1. Obywatelstwo Księstwa uprawnia do: uczestniczenia w życiu politycznym i społecznym na obszarze księstwa oraz służby w wojskach księstwa.
 2. Podstawowym obowiązkiem każdego obywatela księstwa jest aktywne uczestnictwo w życiu społecznym Monarchii Austro-Węgierskiej oraz jej obrona.
 3. Każdy obywatel może swobodnie działać na terenie Księstwa. Zakładać może firmy, lub je dzierżawić.
  Ceny działek, koszty założenia firmy, zyski, podatki, oraz sprawy finansowe zostaną ustalone w odpowiedniej ustawie.

WŁADZA

Art. 8.
Władcą Księstwa jest Cesarz Austrii i Król Węgier, któremu przysługuje tytuł Księcia Salzburga.

Art. 9.

 1. Władzę ustawodawczą w księstwie sprawuje Sejmik Księstwa, do którego wchodzą wszyscy obywatele księstwa.
 2. Sejmik obraduje pod przewodnictwem Marszałka, którym każdorazowo jest najstarszy stażem obywatel Księstwa obecny na obradach.
  2a. W przypadku braku obywateli marszałkiem zostaje Namiestnik.
 3. Inicjatywa ustawodawcza przysługuje wszystkim obywatelom księstwa.
 4. Sejmik Księstwa podejmuje Uchwały i Ustawy zwykłą większością głosów.
 5. Sejmik pełni rolę doradczą namiestnika.
 6. Sejmik ma prawo odrzucić projekt uchwały, ustawy zgłoszonej/złożonej przez namiestnika.
 7. Namiestnik ma prawo zgłosić weto wobec ustawy sejmiku, jeśli dotyczy ona zmiany prawa, zmiany wysokości podatku, lub innych opłat.

Art. 10.

 1. Władzę wykonawczą w imieniu Cesarza Austrii i Króla Węgier, sprawuje Namiestnik Księstwa.
 2. Namiestnika Księstwa powołuje i odwołuje Cesarz Austrii i Król Węgier.
 3. Do kompetencji Namiestnika Księstwa należą wszystkie sprawy wewnętrzne, gospodarcze i finansowe dotyczące Księstwa Salzburga.
 4. Pensje Namiestnik otrzymywać będzie w wysokości ustalonej przez ustawę budżetową.

Art. 11.
Sprawy Zagraniczne podlegają bezpośredniej jurysdykcji Rządu Jego Cesarskiej i Królewskiej Mości.

Art. 12.

 1. Władzę sądowniczą w Księstwie, pełni Sad Krajowy na czele którego stoi sędzia powoływany i odwoływany przez Sejmik.
  1a. Sędzią Sądu Krajowego zostaje jeden z mieszkańców, obywateli księstwa, w przypadku braku takich funkcje tę pełni Namiestnik;
  Wtedy Art. 12, pkt. 2. nie obowiązuje.!
 2. Od wyroków i postanowień Sadu Krajowego przysługuje odwołanie w terminie 7 dni do Namiestnika Księstwa.

WOJSKO

Art. 13.

 1. Księstwo Salzburga może sformować własne wojsko obrony terytorialnej, którego zadaniem jest obrona terytorium księstwa i jego mieszkańców.
 2. Zwierzchnictwo nad wojskami obrony terytorialnej księstwa sprawuje Namiestnik Księstwa.

Art. 14.

 1. Na obszarze księstwa stacjonują Wojska Cesarsko-Królewskiej Armii, których zadaniem jest obrona jedności Monarchii Austro-Węgierskiej.
 2. Zwierzchnictwo nad Wojskiem Cesarsko-Królewskiej Armii stojącym na obszarze księstwa sprawuje bezpośrednio Cesarz Austrii i Król Węgier.

Art. 15.

 1. Dowódcę wojsk obrony terytorialnej Księstwa Salzburga naznacza Namiestnik Księstwa lub sprawuje je osobiście.
 2. Dowódca wojsk obrony terytorialnej księstwa odpowiada za organizację, wyszkolenie i funkcjonowanie tych wojsk.
 3. Dowódca otrzymywać będzie honorarium w wysokości ustalonej przez ustawę.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Art.16.

 1. Znosi się wszelakie inne akty o charakterze ustawy zasadniczej; jeśli były.
 2. Zmiany w Prawie Generalnym Księstwa Salzburga / Konstytucji Księstwa Salzburga dokonuje Sejmik księstwa większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
 3. W wyjątkowych przypadkach tj. np. brak obywateli księstwa zmian dokonuje Namiestnik Księstwa

Zatwierdzono dnia 17 sierpnia 1920 roku
przez wszystkich zgromadzonych członków
Sejmiku Księstwa Salzburga.
Oraz Namiestnika Księstwa
/-/ Michała von Rokuszewskiego

ZAŁĄCZNIK NR 1

Obrazek

Herb Księstwa Salzburga

Obrazek

Flaga Księstwa Salzburga


Michał Jerzy Potocki
Awatar użytkownika
Reakcje:
Posty: 1293
Rejestracja: 1 rok temu
Lokalizacja: RON

Kto to?

Landstreitkräfte

Nieprzeczytany post autor: Michał Jerzy Potocki »

WYBORY DO SEJMIKU KSIĘSTWA SALZBURGA

WYNIKI

NR.SkrótNazwa PartiiIlość mandatów
1FPÖ(Freiheitliche Partei Österreichs) - Wolnościowa Partia Austrii60
2ÖVP(Österreichische Volkspartei) - Austriacka Partia Ludowa20
3SPÖ(Sozialdemokratische Partei Österreichs) - Socjaldemokratyczna Partia Austrii15
4Die Grünen(Die Grünen – Die Grüne Alternative) - Austriaccy Zieloni5

Obrazek

Podział miejsc w Sejmiku


Heinz-Werner Grüner
Awatar użytkownika
Reakcje:
Posty: 5566
Rejestracja: 1 rok temu
Lokalizacja: Edelweiss

Kto to?

Landstreitkräfte

Nieprzeczytany post autor: Heinz-Werner Grüner »

O! Jakieś nowe partie powstały? ;)

(-) leutnant Heinz-Werner Grüner

Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek


ODPOWIEDZ Podgląd wydruku

Wróć do „Miasto Stołeczne Salzburg”