Konstytucja Księstwa Styrii

Sterty zakurzonych papierów czekających na ponowne odkrycie.


Awatar użytkownika
Henryk von Groc
Graf
Reakcje:
Posty: 1044
Rejestracja: 3 lata temu

Landstreitkräfte

Odznaczenia

Kto to?

Konstytucja Księstwa Styrii

Nieprzeczytany post autor: Henryk von Groc »

Konstytucja Księstwa Styrii My, obywatele Księstwa Styrii świadomi swej narodowej tożsamości, w trosce o zachowanie
historii kraju i jego przyszłość, ustanawiamy i uznajemy za obowiązujące co następuje:

KSIĘSTWO STYRII

Art. 1.
1. Księstwo Styrii, zwane dalej księstwem jest monarchią konstytucyjną.
2. Księstwo jest suwerennym państwem wirtualnym wchodzącym w skład Monarchii Austro-Węgierskiej i związanym z nią poprzez osobę Cesarza Austrii i Króla Węgier.

Art. 2.
1. Księstwo składa się z ziem Styrii, Karyntii i północno-wschodniej Krainy.
2. Stolicą Księstwa jest miasto Graz.
3. Symbolami Księstwa jest herb i flagę przedstawione w załącznikach numer 1.
4. Walutą obowiązującą w Księstwie jest Korona (KOH).

OBYWATELE

Art. 3.
1. Obywatelem Księstwa Styrii jest osoba, która zgłosiła taką chęć i uzyskała obywatelstwo poprzez akt nadania, opublikowany w Dzienniku Praw Księstwa.
2. Obywatelstwo księstwa nadaje i odbiera w imieniu Cesarza Austrii i Króla Węgier - Namiestnik Księstwa.
3. Utrata obywatelstwa następuje na skutek śmierć lub zrzeczenie się go.
4. Odebranie obywatelstwa księstwa może nastąpić w oparciu o orzeczenie Sądu Krajowego, stwierdzającego stałe opuszczenie księstwa przez obywatela lub jego skazanie na banicję.

Art. 5.
1. Uzyskanie obywatelstwa Księstwa Styrii jest równoznaczne z posiadaniem obywatelstwa Monarchii Austro-Węgierskiej.

Art. 6.
1. Obywatelstwo Księstwa uprawnia do: uczestniczenia w życiu politycznym i społecznym na obszarze księstwa oraz służby w wojskach księstwa.
2. Podstawowym obowiązkiem każdego obywatela księstwa jest aktywne uczestnictwo w życiu społecznym Monarchii Austro-Węgierskiej oraz jej obrona.

WŁADZA

Art. 7.
Władcą Księstwa jest Cesarz Austrii i Król Węgier, któremu przysługuje tytuł Księcia Styrii, Karyntii i Krainy.

Art. 8.
1. Władzę ustawodawczą w księstwie sprawują Stany Generalne Księstwa, w skład których wchodzą wszyscy obywatele księstwa.
2. Stany Generalne obradują pod przewodnictwem Marszałka, którym każdorazowo jest najstarszy stażem obywatel Księstwa obecny na obradach.
3. Inicjatywa ustawodawcza przysługuje wszystkim obywatelom księstwa.
4. Stany Generalne Księstwa podejmują Uchwały i Ustawy zwykłą większością głosów.

Art. 9.
1. Władzę wykonawczą w imieniu Cesarza Austrii i Króla Węgier, sprawuje Namiestnik Księstwa.
2. Namiestnika Księstwa powołują i odwołują Stany Generalne na wniosek Cesarza Austrii i Króla Węgier lub z własnej inicjatywy.
3. Do kompetencji Namiestnika Księstwa należą wszystkie sprawy wewnętrzne, gospodarcze i finansowe Księtwa Styrii.
4. Sprawy Zagraniczne podlegają bezpośredniej jurysdykcji Cesarza Austrii i Króla Węgier, chyba że, Jego Cesarska i Królewska Mość przekaże swoje prerogatywy w tym względzie powołanemu do tego ministrowi Rządu Cesarsko-Królewskiego.

Art. 10.
1. Władzę sądowniczą w Księstwie, pełni Sad Krajowy na czele którego stoi sędzia powoływany i odwoływany przez Stany Generalne na wniosek Cesarza Austrii i Króla Węgier.
2. Od wyroków i postanowień Sadu Krajowego przysługuje odwołanie w terminie 7 dni do Cesarza Austrii i Króla Węgier.

WOJSKO

Art. 11.
1. Księstwo Styrii może sformować własne wojsko, którego zadaniem jest obrona suwerenności terytorialnej księstwa i jego granic.
2. Zwierzchnictwo nad Wojskami Księstwa sprawuje Namiestnik Księstwa.

Art. 12.
1. Na obszarze księstwa stacjonuje III Korpus Wojsk Cesarsko-Królewskiej Armii, którego zadaniem jest obrona jedności Monarchii Austro-Węgierskiej.
2. Zwierzchnictwo nad Wojskiem Cesarsko-Królewskiej Armii stojącym na obszarze księstwa sprawuje Cesarz Austrii i Król Węgier.

Art. 13.
1. Dowódcę Wojsk księstwa Styrii naznacza Namiestnik Księstwa.
2. Dowódca wojsk księstwa odpowiada za organizację, wyszkolenie i funkcjonowanie Wojsk Księstwa Styrii.

Art. 14.
Dowódcę III Korpusu stojącego na obszarze księstwa mianuje Cesarz Austrii i Król Węgier chyba że, Jego Cesarska i Królewska Mość przekaże swoje prerogatywy w tym względzie powołanemu do tego ministrowi Rządu Cesarsko-Królewskiego.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Art.15.
Zmiany w Konstytucji Księstwa Styrii dokonują Stany Generalne większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

Zatwierdzono dnia 12 kwietnia 1918 roku
przez wszystkich zgromadzonych członków
Stanów Generalnych Księstwa Styrii.

ZAŁĄCZNIK NR 1

Obrazek Herb Księstwa Styrii Obrazek Flaga Księstwa Styrii

Awatar użytkownika
Henryk von Groc
Graf
Reakcje:
Posty: 1044
Rejestracja: 3 lata temu

Landstreitkräfte

Odznaczenia

Kto to?

Nieprzeczytany post autor: Henryk von Groc »

Konstytucja została zastąpiona przez Stany Generalne Księstwa Styrii przyjętym dnia 28 marca 1920 roku Prawem Generalnym Księstwa. viewtopic.php?f=78&t=353

Zablokowany

Wróć do „Cesarskie i Królewskie Archiwa”