[AKT NIEAKTUALNY] UGODA

JCKW Andrew von Habsburg
Awatar użytkownika
Reakcje:
Posty: 1227
Rejestracja: 4 lata temu

Kto to?

Ordery

Kriegsmarine

Nieprzeczytany post autor: Andrew von Habsburg »

Obrazek

My, z Bożej łaski cesarz Austrii, apostolski król Węgier, król Czech, Dalmacji, Chorwacji, Sławonii, Galicji, Lodomerii i Ilyrii etc, etc…,
arcyksiążę Austrii Górnej i Dolnej, wielki książę Krakowa, książę Lotaryngii, Salzburga, Styrii, Karyntii, Krainy i Bukowiny, wielki książę Siedmiogrodu, margrabia Moraw, książę Dolnego i Górnego Śląska, Oświęcimia i Zatoru, Cieszyna, Friaul, Raguzy i Zary, hrabia Habsburga i Tyrolu, Kyburga, Goricy i Kradiski, książę Trydentu i Brixen, margrabia Łużyc Dolnych i Górnych oraz Istrii, hrabia Hohenembs, Feldkirch, Bregencji, Sonnenebergu, pan Triestu, Cattaro i Marchii Wendyjskiej, wielki wojewoda Banatu, etc. Franciszek Józef Drugi, w trosce o dobrobyt Naszych Ludów i Krajów Koronnych, a także całej Monarchii Austro-Węgierskiej, wieńcząc dzieło odbudowy Wspólnego Państwa w duchu najlepszych tradycji Monarchii Naddunajskiej, uznając chwilę tę za przełomową, podejmując ciężar dwóch koron, niniejszym, w Dniu Świętego Stefana, węgierskiego święta narodowego, nadajemy Ludom naszym niniejszą Ugodę jako gwarancję rozwoju i sukcesu Monarchii Austro-Węgierskiej.

Andrew von Habsburg, Herzog von Hohenberg
Regent Monarchii Austro-Węgier

Obrazek


JCKW Andrew von Habsburg
Awatar użytkownika
Reakcje:
Posty: 1227
Rejestracja: 4 lata temu

Kto to?

Ordery

Kriegsmarine

Nieprzeczytany post autor: Andrew von Habsburg »

Rozdział I - Monarchia Austro-Węgierska

Art. 1.
Monarchia Austro-Węgierska jest dobrem wspólnym wszystkich jej obywateli.

Art. 2.
Monarchia Austro-Węgierska jest federacyjną monarchią parlamentarną.

Art. 3.
Monarchia Austro-Węgierska strzeże niepodległości i nienaruszalności swojego terytorium, zapewnia wolność, prawa człowieka i obywatela, oraz bezpieczeństwo obywateli i mieszkańców, także znajdujących się poza jej granicami.

Art. 4.
Monarchia Austro-Węgierska jest państwem prawa. Organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa.

Art. 5.
Władza w Monarchii Austro-Węgierskiej należy do Monarchy oraz Narodów Monarchii Austro-Węgierskiej.

Art. 6.
1. Ugoda jest najwyższym prawem Monarchii Austro-Węgierskiej.
2. Inne akty prawne muszą być zgodne z Ugodą.

Art. 7.
Podział i równowaga władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej są zasadami naczelnymi, na których opiera się ustrój Monarchii Austro-Węgierskiej.

Art. 8.
Monarchia Austro-Węgierska zapewnia wolność prasy i innych środków społecznego przekazu.

Art. 9.
1. Godłem Wielkim Monarchii Austro-Węgierskiej jest wizerunek czarnego, dwugłowego orła w Koronie Cesarstwa Austriackiego; w szponach orła - miecz, berło i jabłko; na piersi orła - herb Domu Panującego Habsburgów Lotaryńskich; wokół herbu wizerunki Orderu Złotego Runa, Orderu Świętego Stefana, Orderu Marii Teresy, Orderu Leopolda oraz Orderu Żelaznej Korony; na skrzydłach orła tarcze herbowe krajów koronnych, prowincji i terytoriów Monarchii Austro-Węgierskiej.
2. Godłem Małym Monarchii Austro-Węgierskiej jest wizerunek czarnego, dwugłowego orła w Koronie Cesarstwa Austriackiego; w szponach orła - miecz, berło i jabłko; na piersi orła - herb Domu Panującego Habsburgów Lotaryńskich; wokół herbu wizerunek Orderu Złotego Runa.
3. Flagę państwową Monarchii Austro-Węgierskiej tworzy flaga Austrii w czerwono-biało-czerwone pasy wraz z tarczą herbową Austrii połączona z flagą Węgier w czerwono-biało-zielone pasy wraz z tarczą herbową Królestwa Węgier.
4. Hymnem Monarchii Austro-Węgierskiej jest “Hymn Ludów”.
5. Godło, flaga, hymn oraz inne symbole Monarchii Austro-Węgierskiej oraz krajów koronnych podlegają ochronie prawnej.
6. Wzory godła i flagi oraz słowa hymnu określi ustawa.

Art. 10.
1. Stolicą Monarchii Austro-Węgierskiej jest jest Cesarskie Miasto Wiedeń.
2. Lokalizacja siedzib centralnych organów władzy publicznej uwzględnia federalny charakter państwa.

Art. 11.
1. Władze Monarchii Austro-Węgierskiej zachowują bezstronność w sprawach przekonań religijnych, światopoglądowych i filozoficznych, zapewniając swobodę ich wyrażania w życiu publicznym.
2. Stosunki między Monarchią Austro-Węgierską, a związkami wyznaniowymi są kształtowane na zasadzie uszanowania ich autonomii oraz wzajemnej niezależności. Współpracę między Monarchią Austro-Węgierską, a związkami wyznaniowymi regulują odpowiednie umowy i ustawy.

Last edited by Andrew von Habsburg 1 rok temu, edited 2 times in total.

Andrew von Habsburg, Herzog von Hohenberg
Regent Monarchii Austro-Węgier

Obrazek


JCKW Andrew von Habsburg
Awatar użytkownika
Reakcje:
Posty: 1227
Rejestracja: 4 lata temu

Kto to?

Ordery

Kriegsmarine

Nieprzeczytany post autor: Andrew von Habsburg »

Rozdział II - Mieszkańcy i obywatele

Art. 12.
1. Mieszkańcem Monarchii Austro-Węgierskiej jest osoba przebywająca na jej terytorium, przez co rozumie się osobę zarejestrowaną w systemach informatycznych Monarchii Austro-Węgierskiej.
2. Obywatelem austro-węgierskim jest mieszkaniec Monarchii Austro-Węgierskiej, który posiada obywatelstwo.
3. Obywatelem austro-węgierskim może zostać każdy mieszkaniec Monarchii Austro-Węgierskiej, który:
a) przebywa na terytorium Monarchii Austro-Węgierskiej co najmniej czternaście dni,
b) napisał na forum Monarchii Austro-Węgierskiej przynajmniej piętnaście wypowiedzi nie usuniętych przez żandarmerię, c) złożył wniosek o obywatelstwo.
4. Obywatel austro-węgierski jest zobowiązany, w terminie 7 dni od uzyskania obywatelstwa, do złożenia przysięgi: Ja, [imię i nazwisko], otrzymawszy obywatelstwo austro-węgierskie, przysięgam być wierny Monarchii Austro-Węgierskiej oraz Jego Cesarskiej i Królewskiej Mości. Przysięgam pracować dla dobra Monarchii oraz wszystkich Jej Narodów, a także dla pomnożenia potęgi Ojczyzny.
5. Przysięga, o której mowa w ust. 4, może zostać zakończona formułą religijną.
6. Każdy obywatel austro-węgierski zobowiązany jest do aktywnej obecności na terytorium Monarchii przynajmniej raz w ciągu 30 dni od ostatniej wizyty. Przez aktywną obecność rozumie się publikację przynajmniej dwóch wypowiedzi na forum Monarchii.
7. Do obywateli sprawujących funkcje publiczne termin wymieniony w ust. 6 skraca się do 7 dni z wyjątkiem ogłoszonych publicznie nieobecności.

Art. 13.
1. Monarchia Austro-Węgierska zapewnia swoim obywatelom i mieszkańcom nienaruszalne i niezbywalne prawo do życia wirtualnego, działalności, oraz sprawiedliwego i rzetelnego sądu.
2. Zakazane i niedopuszczalne jest naruszanie praw jednostki i jej godności określonych Ugodą oraz innymi aktami prawnymi.

Art. 14.
1. Monarchia Austro-Węgierska gwarantuje wolność zrzeszania się obywateli w partiach politycznych, organizacjach, stowarzyszeniach i fundacjach.
2. Monarchia Austro-Węgierska gwarantuje wolność prowadzenia działalności gospodarczej.
3. Monarchia Austro-Węgierska gwarantuje wolność wyznania i wspólnot religijnych.
4. Monarchia Austro-Węgierska gwarantuje wolność słowa, prasy i wszelkich mediów.
5. Monarchia Austro-Węgierska gwarantuje równość wszystkich wobec prawa.
6. Monarchia Austro-Węgierska gwarantuje równy dostęp do edukacji i kultury.

Art. 15.
1. Odpowiedzialności karnej podlega tylko ten, kto dopuścił się czynu zabronionego przez ustawę pod groźbą kary.
2. Każdy ma prawo do sprawiedliwego i jawnego procesu przed niezawisłym i bezstronnym sądem. 3. Każdy ma prawo do obrony we wszystkich stadiach postępowania.
4. Każdego uważa się za niewinnego, dopóki jego wina nie zostanie stwierdzona prawomocnym wyrokiem sądu.

Art. 16.
1. Każdemu zapewnia się nietykalność i wolność osobistą, która może zostać naruszona tylko na zasadach i w trybie określonych ustawą.
2. Każdy pozbawiony wolności na podstawie wyroku sądowego ma prawo do odwołania się od tego wyroku.
3. Zapewnia się każdemu wolność i ochronę tajemnicy komunikowania się. Ich ograniczenie może nastąpić jedynie w przypadku i w trybie określonym ustawą.

Art. 17.
1. Ekstradycja obywatela austro-węgierskiego jest zakazana.
2. Zakazana jest ekstradycja osoby podejrzanej o popełnienie przestępstwa z przyczyn politycznych.
3. W sprawie dopuszczalności ekstradycji orzeka sąd.

Art. 18.
1. Obywatel ma prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej, oraz osób pełniących funkcje publiczne.
2. Obywatel ma prawo dostępu do dokumentów organów władzy publicznej, oraz prawo wstępu na posiedzenia kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z wyborów powszechnych,
3. Prawo określone w ust. 1 i 2 może zostać ograniczone wyłącznie w trybie i na zasadach określonych ustawą.

Art. 19.
1. Obowiązkiem obywatela austro-węgierskiego jest wierność Monarchii Austro-Węgierskiej, oraz dbanie o jej ciągły rozwój i dobro, a także o wzrost jej potęgi.
2. Obywatel ma obowiązek bronić honoru Monarchii poza jej granicami.
3. Obywatel ma obowiązek w przypadku wojny bronić Monarchii, wstępując do Cesarskich i Królewskich Sił Zbrojnych.
4. Każdy przebywający na terenie Monarchii Austro-Węgierskiej ma obowiązek przestrzegać obowiązującego prawa.

Art. 20.
1. Każdy mieszkaniec Monarchii Austro-Węgierskiej ma prawo złożyć skargę na działalność organów władzy publicznej.
2. Skarga wymienione w ust. 1 winna być rozpatrzona bezstronnie przez sąd; organy władzy publicznej zobowiązane są działać zgodnie z orzeczeniem sądu.

Last edited by Andrew von Habsburg 1 rok temu, edited 2 times in total.

Andrew von Habsburg, Herzog von Hohenberg
Regent Monarchii Austro-Węgier

Obrazek


JCKW Andrew von Habsburg
Awatar użytkownika
Reakcje:
Posty: 1227
Rejestracja: 4 lata temu

Kto to?

Ordery

Kriegsmarine

Nieprzeczytany post autor: Andrew von Habsburg »

Rozdział III - Źródła obowiązującego prawa

Art. 21.
1. Źródłami powszechnie obowiązującego prawa są, w hierarchii ważności: Ugoda, ustawy, ratyfikowane umowy międzynarodowe, rozporządzenia i postanowienia, a także prawo zwyczajowe. 2. Źródłami powszechnie obowiązującego prawa na obszarze kraju koronnego jest także właściwe prawo krajowe.
2. Żródłem powszechnie obowiązującego prawa są także cesarskie i królewskie dekrety, które mają moc ustawy i mogą regulować kwestie zastrzeżone dla ustaw, chyba że określono inaczej.
3. Cesarskie i królewskie dekrety, o których mowa w ust. 2 wymagają zgody właściwego Ministra Jego Cesarskiej i Królewskiej Mości lub Rządu Jego Cesarskiej i Królewskiej Mości.
4. Cesarskie i królewskie dekrety, o których mowa w ust. 2 mogą być wydawane także na wniosek właściwego Ministra Jego Cesarskiej i Królewskiej Mości lub Rządu Jego Cesarskiej i Królewskiej Mości. Z zastrzeżeniem art. 77, przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio.

Art. 22.
1. Warunkiem wejścia w życie ustaw, rozporządzeń i postanowień jest ich opublikowanie w Dzienniku Ustaw Monarchii Austro-Węgierskiej.
2. Zasady i tryb ogłaszania aktów prawa krajowego określa prawo krajowe; akty prawa krajowego ogłaszane są także w trybie określonym w ust. 1.
3. Umowy międzynarodowe ratyfikowane za uprzednią zgodą wyrażoną w ustawie są ogłaszane w trybie ustaw.
4. Umowy międzynarodowe ratyfikowane nie wymagające zgody w ustawie są ogłaszane w trybie ustaw.

Art. 23.
Ratyfikacja przez Monarchę umowy międzynarodowej i jej wypowiedzenie wymaga uprzedniej zgody Rady Państwa, jeżeli umowa dotyczy:
a) pokoju, sojuszu, układu politycznego lub wojskowego,
b) wolności, praw lub obowiązków określonych w Ugodzie,
c) członkostwa Monarchii Austro-Węgierskiej w organizacji międzynarodowej,
d) spraw uregulowanych w ustawie.

Last edited by Andrew von Habsburg 1 rok temu, edited 1 time in total.

Andrew von Habsburg, Herzog von Hohenberg
Regent Monarchii Austro-Węgier

Obrazek


JCKW Andrew von Habsburg
Awatar użytkownika
Reakcje:
Posty: 1227
Rejestracja: 4 lata temu

Kto to?

Ordery

Kriegsmarine

Nieprzeczytany post autor: Andrew von Habsburg »

Rozdział IV - Monarcha

Art. 24.
1. Głową państwa jest cesarz Austrii, apostolski król Węgier, król Czech, Dalmacji, Chorwacji, Sławonii, Galicji, Lodomerii i Ilyrii etc, etc…, arcyksiążę Austrii Górnej i Dolnej, wielki książę Krakowa, książę Lotaryngii, Salzburga, Styrii, Karyntii, Krainy i Bukowiny, wielki książę Siedmiogrodu, margrabia Moraw, książę Dolnego i Górnego Śląska, Oświęcimia i Zatoru, Cieszyna, Friaul, Raguzy i Zary, hrabia Habsburga i Tyrolu, Kyburga, Goricy i Kradiski, książę Trydentu i Brixen, margrabia Łużyc Dolnych i Górnych oraz Istrii, hrabia Hohenembs, Feldkirch, Bregencji, Sonnenebergu, pan Triestu, Cattaro i Marchii Wendyjskiej, wielki wojewoda Banatu, etc.
2. Monarcha odpowiada przed Bogiem i Narodami Austro-Węgier oraz przed własnym sumieniem i historią.
3. Obowiązkiem Monarchy jest troska o dobro państwa i jego obywateli, a także troska o pozycję międzynarodową państwa.

Art. 25.
1. Monarcha sprawuje nadzór nad polityka zagraniczną państwa.
2. Monarcha, za zgodą Rady Państwa, decyduje o wypowiedzeniu wojny i zawarciu pokoju.
3. W przypadku gdy Rada Państwa nie może się zebrać, a także w razie znaczącego narażenia na niebezpieczeństwo interesu Monarchii Austro-Węgierskiej, oraz bezpieczeństwa jej obywateli,
4. Monarcha może wypowiedzieć wojnę lub zawrzeć pokój bez uprzedniego uzyskania zgody Rady Państwa.
5. Monarcha, za zgodą Rady Państwa, może zawierać i wypowiadać umowy międzynarodowe.
6. Monarcha może ułaskawić każdego ukaranego przez sąd.
7. Monarcha sprawuje władzę ustawodawczą wraz z Radą Państwa oraz władzę wykonawczą wraz z Rządem Jego Cesarskiej i Królewskiej Mości
8. Monarcha powołuje i odwołuje sędziów w drodze postanowienia.
9. Monarcha pełni funkcję reprezentacyjną, jest gwarantem ciągłości i niepodległości państwa.
10. Monarcha nadaje obywatelstwo austro-węgierskie bądź pozbawia go.
11. Monarcha nobilituje do stanu szlacheckiego, a także nadaje i odbiera odznaczenia, ordery i medale.

Art. 26.
1. Opróżnienie tronu następuje w wyniku: a) abdykacji, b) śmierci, c) opuszczenia Monarchii Austro-Węgierskiej przez okres dłuższy niż trzy miesiące, d) stwierdzenia trwałej niemożności sprawowania przez Monarchię swoich obowiązków.
2. Opróżnienie tronu w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt b), c) i d), stwierdza Rada Państwa na wniosek Regenta, Następcy Tronu, Rządu Jego Cesarskiej i Królewskiej Mości lub jednego delegata.
3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt a), Monarcha wskazuje Następcę Tronu w akcie abdykacyjnym, o ile nie uczynił tego wcześniej w trybie art. 27 ust. 5.
4. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt b), c) i d), a także w przypadku opróżnienia tronu, o którym mowa w ust. 1 pkt a), kiedy Monarcha nie wskazał Następcy Tronu, następnego Monarchę wskazuje Rada Państwa.

Art. 27.
1. W ciągu 30 dni od dnia wstąpienia na tron Monarcha powołuje Regenta w drodze postanowienia.
2. Monarcha może odwołać Regenta, powołując jednocześnie następnego Regenta.
3. Regent wykonuje obowiązki Monarchy podczas jego nieobecności ogłoszonej przez Monarchę w drodze postanowienia.
4. Postanowienie, o którym mowa w ust. 3 może określać obowiązki Monarchy, których Regent nie może wykonywać bez zgody Monarchy.
5. Regent pełni obowiązki Monarchy także w razie opróżnienia tronu, o którym mowa w art. 26 ust. 1 aż do ponownego wstąpienia na tron w trybie art. 26 ust. 2-4.
6. Monarcha, w okresie swojego panowania, może powołać Następcę Tronu w drodze postanowienia.
7. Następca Tronu może być jednocześnie Regentem; przepisy ust. 3-5 stosuje się odpowiednio.
8. W razie niewskazania Regenta w trybie ust. 1 wstąpienie na tron jest nieważne.

Last edited by Andrew von Habsburg 1 rok temu, edited 1 time in total.

Andrew von Habsburg, Herzog von Hohenberg
Regent Monarchii Austro-Węgier

Obrazek


JCKW Andrew von Habsburg
Awatar użytkownika
Reakcje:
Posty: 1227
Rejestracja: 4 lata temu

Kto to?

Ordery

Kriegsmarine

Nieprzeczytany post autor: Andrew von Habsburg »

Rozdział V - Rada Państwa

Art. 28.
1. Rada Państwa składa się z 3 delegatów, wybieranych w powszechnych, równych, tajnych i bezpośrednich wyborach.
2. W skład Rady Państwa mogą wchodzić także dodatkowo delegaci wskazani przez właściwe organy krajów koronnych na podstawie umowy zawartej między wszystkimi krajami koronnymi wchodzącymi w skład Monarchii Austro-Węgierskiej; umowa taka podlega akceptacji Monarchy, wyrażonej w drodze postanowienia.
3. Delegat, wchodzący w skład Rady Państwa na mocy ust. 1 i 2 jednocześnie, ma prawo do jednego głosu.
4. Rada Państwa obraduje permanentnie

Art. 29
Delegaci do Rady Państwa są zobowiązani przed rozpoczęciem sprawowania mandatu do złożenia przed Radą Państwa ślubowania o następującej treści: Ja, [imię i nazwisko], otrzymujący godność delegata do Rady Państwa uroczyście ślubuję: bronić praw obywateli Monarchii Austro-Węgierskiej, podążać jedynie drogą uwielbienia naszej Ojczyzny oraz strzec fundamentalnych praw zawartych w Ugodzie jako najwyższym prawie uzyskanym dzięki wspólnej zgodzie.

Art. 30.
1. Rada Państwa wybierana jest na pięciomiesięczną kadencję. Kadencja Rady Państwa rozpoczyna się wraz ze złożeniem ślubowania przez wszystkich delegatów.
2. Wybory do Rady Państwa zarządza Monarcha na drodze postanowienia nie później niż na cztery miesiące po rozpoczęciu trwającej kadencji Rady Państwa, wyznaczając je na dwa dni przypadające w ciągu ostatnich 21 dni trwającej kadencji Rady Państwa.
3. Rada Państwa może skrócić kadencję Rady Państwa uchwałą podjętą większością 2/3 głosów.
4. Monarcha może skrócić kadencję Rady Państwa w drodze postanowienia.
5. W razie skrócenia kadencji Rady Państwa stosuje się odpowiednio przepis ust. 1.

Art. 31.
1. Obradom Rady Państwa przewodniczy wybierany przez Radę Państwa Przewodniczący Rady Państwa, który sprawuje nad nią pieczę i dba o jej prawidłowe funkcjonowanie.
2. Przewodniczącego Rady Państwa delegaci wybierają spośród własnego grona na czas kadencji, o ile Regulamin Rady Państwa nie stanowi inaczej.

Art. 32.
Monarcha, na wniosek Przewodniczącego Rady Państwa bądź 2 delegatów Rady Państwa, ma prawo odebrać delegatowi mandat w przypadku, gdy deputowany:

* Nie oddał głosu w trzech kolejnych głosowaniach,
* Zwleka przez okres czternastu dni od rozpoczęcia pierwszego posiedzenia Rady Państwa ze złożeniem ślubowania,
* Odmówi złożenia ślubowania,
* W sposób naganny reprezentuje Monarchię Austro-Węgierską oraz społeczeństwo w kraju jak i poza jego granicami,
* Utracił prawo do posiadania mandatu w myśl przepisów ustawy,
* Zrzekł się mandatu.

Art. 33.
1. W przypadku odebrania delegatowi mandatu, mandat zdobywa ten kandydat wyborów, w których wyłoniono pracujący w momencie odebrania delegatowi mandatu skład Rady Państwa, który otrzymał najwięcej głosów, a zarazem nie otrzymał mandatu delegata.
2. Jeśli kandydat, o którym mowa w ust. 1 nie wyrazi zgody na przyjęcie mandatu delegata, lub z innych przyczyn nie będzie mógł go przyjąć, to otrzymuje go kandydat, o którym mowa w ust. 1, z pominięciem kandydata, który nie wyraził zgody na przyjęcie mandatu delegata.
3. W przypadku, gdy nie ma kandydatów, którzy spełnialiby warunki określone w ust. 1 lub 2, lub tacy kandydaci w ostatnich wyborach nie otrzymali głosów, rozpisuje się wybory uzupełniające, w których może brać udział każdy obywatel austro-węgierski.
4. Delegat, który otrzymał swój mandat w trybie ust. 1, 2 lub 3, sprawuje swój mandat do końca trwającej kadencji.

Art. 34. Do zgłaszania projektów ustaw oraz do składania oświadczeń w trakcie obrad Rady Państwa uprawnieni są:

* Monarcha,
* Rząd Jego Cesarskiej i Królewskiej Mości,
* Prezydent Ministrów Jego Cesarskiej i Królewskiej Mości,
* Minister Jego Cesarskiej i Królewskiej Mości,
* Grupa dwóch obywateli austro-węgierskich reprezentowana przez jednego z nich,
* Delegaci.

Art. 35.
1. Rada Państwa obraduje jawnie.
2. Na wniosek delegata lub członka Rządu Jego Cesarskiej i Królewskiej Mości jawność można wyłączyć większością dwóch trzecich głosów.

Art. 36.
Organizację wewnętrzną i porządek prac Rady Państwa oraz tryb powoływania i działalności jego organów, jak też sposób wykonywania konstytucyjnych i ustawowych obowiązków wobec Rady Państwa określa Regulamin Rady Państwa.

Art. 37.
1. Delegaci mają prawo kierować interpelacje i zapytania do członków Rządu Jego Cesarskiej i Królewskiej Mości.
2. Członkowie Rządu Jego Cesarskiej i Królewskiej Mości mają obowiązek udzielić odpowiedzi na interpelacje i zapytania delegatów Rady Państwa w ciągu siedmiu dni.
3. Członkowie Rządu Jego Cesarskiej i Królewskiej Mości mają obowiązek udzielić odpowiedzi w sprawach bieżących delegatom niezwłocznie.

Art. 38.
Delegat nie może być w żadnym czasie sądownie ścigany, a nadto pociągnięty do odpowiedzialności karnej lub cywilnej za swoje głosowanie lub za wypowiedź w Radzie Państwa. Przepis ten nie dotyczy przestępstw dotyczących naruszenia dóbr osobistych osób trzecich.

Art. 39.
1. Rada Państwa uchwala ustawy zwykłą większością głosów w obecności przynajmniej połowy delegatów, chyba że Ugoda lub ustawa przewiduje inaczej.
2. Tryb uchwalania ustaw stosuje się odpowiednio do uchwalania uchwał Rady Państwa, chyba że Ugoda lub ustawa przewiduje inaczej.

Art. 40.
1. Jeżeli projekt ustawy zostaje przyjęty przez Radę Państwa, zostaje on przekazany Monarsze do podpisu.
2. Monarcha podpisuje i ogłasza ustawę w ciągu 7 dni od dnia przedstawienia.
3. Monarcha może:
a) zaakceptować projekt i opublikować go w Dzienniku Ustaw Państwa.
b) Skierować do Trybunału Państwa przy Cesarskim i Królewskim Sądzie wniosek o zbadanie zgodności projektu z aktualnie obowiązującą Ugodą. Trybunał Państwa przy Cesarskim i Królewskim Sądzie orzeka w sprawie dalszego postępowania z projektem. Decyzja Trybunału Państwa przy Cesarskim i Królewskim Sądzie jest wiążąca.
c) Odmówić podpisania projektu ustawy, wówczas projekt nie będzie podejmowany przez Radę Państwa.

Art. 41.
1. W sprawach o szczególnym znaczeniu dla Monarchii Austro-Węgierskiej może być przeprowadzone referendum ogólnokrajowe.
2. Referendum ogólnokrajowe może zarządzić Monarcha lub Prezydent Ministrów Jego Cesarskiej i Królewskiej Mości na wniosek Rady Państwa poparty w głosowaniu w trybie uchwały.
3. Wynik referendum jest wiążący, jeżeli w referendum wzięło udział więcej niż połowa osób uprawnionych do głosowania.
4. Zasady i tryb przeprowadzania referendum każdorazowo określa odpowiednio Monarcha lub Prezydent Ministrów Jego Cesarskiej i Królewskiej Mości w swoim obwieszczeniu.

Last edited by Andrew von Habsburg 1 rok temu, edited 2 times in total.

Andrew von Habsburg, Herzog von Hohenberg
Regent Monarchii Austro-Węgier

Obrazek


JCKW Andrew von Habsburg
Awatar użytkownika
Reakcje:
Posty: 1227
Rejestracja: 4 lata temu

Kto to?

Ordery

Kriegsmarine

Nieprzeczytany post autor: Andrew von Habsburg »

Rozdział VI - Rząd Jego Cesarskiej i Królewskiej Mości

Art. 42.
Rząd Jego Cesarskiej i Królewskiej Mości prowadzi politykę zagraniczną i wewnętrzną Monarchii Austro-Węgierskiej, kieruje administracją rządową, a także w zakresie i na zasadach określonych w Ugodzie i ustawach w szczególności:

* Zapewnia wykonywanie ustaw,
* Koordynuje i kontroluje pracę organów administracji rządowej,
* Wydaje rozporządzenia i decyzje,
* Chroni interesy Skarbu Państwa,
* Kieruje wykonaniem budżetu,
* Zapewnia porządek publiczny oraz bezpieczeństwo wewnętrzne państwa,
* Zapewnia bezpieczeństwo zewnętrzne państwa,
* Sprawuje ogólne kierownictwo w dziedzinie stosunków z innymi państwami oraz organizacjami międzynarodowymi,
* Zawiera, zatwierdza i wypowiada umowy międzynarodowe,
* Sprawuje ogólne kierownictwo w dziedzinie obronności Monarchii Austro-Węgierskiej,
* Określa organizację i tryb swojej pracy.

Art. 43.
1. Rząd Jego Cesarskiej i Królewskiej Mości składa się z Prezydenta Ministrów Jego Cesarskiej i Królewskiej Mości oraz Ministrów Jego Cesarskiej i Królewskiej Mości.
2. W skład Rządu Jego Cesarskiej i Królewskiej Mości mogą być powoływani Wiceprezydenci Ministrów Jego Cesarskiej i Królewskiej Mości.
3. Prezydent Ministrów i Wiceprezydent Ministrów Jego Cesarskiej i Królewskiej Mości może pełnić również funkcję ministra.
4. W skład Rządu Jego Cesarskiej i Królewskiej Mości mogą być powoływane także inne osoby, jeżeli tak stanowi ustawa.
5. Skład Rządu Jego Cesarskiej i Królewskiej Mości oraz zadania poszczególnych Ministrów Jego Cesarskiej i Królewskiej Mości określają odrębne przepisy.

Art. 44.
1. Prezydent Ministrów Jego Cesarskiej i Królewskiej Mości:
a) Reprezentuje Rząd Jego Cesarskiej i Królewskiej Mości,
b) Kieruje pracami Rządu Jego Cesarskiej i Królewskiej Mości,
c) Wydaje rozporządzenia i decyzje,
d) Zapewnia wykonywanie polityki Rządu Jego Cesarskiej i Królewskiej Mości oraz określa sposoby jej wykonywania,
e) Koordynuje i kontroluje pracę członków Rządu Jego Cesarskiej i Królewskiej Mości,
f) Sprawuje nadzór nad samorządem terytorialnym w granicach określonych w Ugodzie, ustawach i aktach normatywnych krajów koronnych,
g) Jest zwierzchnikiem służbowym administracji rządowej,
h) Jest zwierzchnikiem służby cywilnej.
2. Ministrowie Jego Cesarskiej i Królewskiej Mości kierują określonymi działami administracji rządowej lub wypełniają zadania powierzone im przez Prezydenta Ministrów Jego Cesarskiej i Królewskiej Mości. Zakres działania Ministra Jego Cesarskiej i Królewskiej Mości kierującego działem administracji rządowej określają odrębne przepisy.
3. Minister Jego Cesarskiej i Królewskiej Mości kierujący działem administracji rządowej wydaje rozporządzenia i decyzje. Sposoby uchylania rozporządzeń i decyzji Ministrów Jego Cesarskiej i Królewskiej Mości określają odrębne przepisy.

Art. 45.
1. Członkowie Rządu Jego Cesarskiej i Królewskiej Mości ponoszą przed Monarchą i Radą Państwa solidarną odpowiedzialność za działalność Rządu Jego Cesarskiej i Królewskiej Mości.
2. Członkowie Rządu Jego Cesarskiej i Królewskiej Mości ponoszą przed Monarchą i Radą Państwa indywidualną odpowiedzialność za sprawy powierzone ich kompetencji lub powierzone im przez Prezydenta Ministrów Jego Cesarskiej i Królewskiej Mości.

Art. 46.
1. Monarcha powołuje i odwołuje Prezydenta Ministrów Jego Cesarskiej i Królewskiej Mości.
2. Monarcha, na wniosek Prezydenta Ministrów Jego Cesarskiej i Królewskiej Mości, dokonuje zmian w składzie Rządu Jego Cesarskiej i Królewskiej Mości w drodze postanowienia.

Art. 47.
Prezydent Ministrów Jego Cesarskiej i Królewskiej Mości lub Minister Jego Cesarskiej i Królewskiej Mości obejmując urząd, składa publicznie następującą przysięgę: Obejmując urząd [nazwa sprawowanej funkcji] przysięgam przed obliczem Jego Cesarskiej i Królewskiej Mości oraz wszystkich Jego poddanych, że w sprawowaniu powierzonych mi obowiązków dochowam wierności Jego Cesarskiej i Królewskiej Mości, całej Monarchii Austro-Węgierskiej i Jej prawom, a dobro Monarchii będzie dla mnie najwyższym nakazem.

Art. 48.
1. Monarcha desygnuje Prezydenta Ministrów Jego Cesarskiej i Królewskiej Mości, który proponuje skład Rządu Jego Cesarskiej i Królewskiej Mości. Monarcha powołuje Prezydenta Ministrów Jego Cesarskiej i Królewskiej Mości wraz z innymi członkami Rządu Jego Cesarskiej i Królewskiej Mości w ciągu 7 dni od dnia rozpoczęcia kadencji Rady Państwa lub przyjęcia dymisji poprzedniego Rządu Jego Cesarskiej i Królewskiej Mości i odbiera przysięgę od członków nowo powołanego Rządu Jego Cesarskiej i Królewskiej Mości.
2. Prezydent Ministrów Jego Cesarskiej i Królewskiej Mości w ciągu 7 dni od powołania przez Monarchę przedstawia Monarsze program działania Rządu Jego Cesarskiej i Królewskiej Mości. Monarchia przedstawia ten program Radzie Państwa wraz z wnioskiem o udzielenie votum zaufania Rządowi Jego Cesarskiej i Królewskiej Mości. Votum zaufania uchwala Rada Państwa większością głosów w obecności co najmniej połowy delegatów.
3. W razie niepowołania Rządu Jego Cesarskiej i Królewskiej Mości w trybie ust. 1 lub nieudzielenia Rządowi Jego Cesarskiej i Królewskiej Mości votum zaufania w trybie ust. 2 Rada Państwa w ciągu 7 dni od upływu terminów określonych w ust. 1 lub 2 wybiera Prezydenta Ministrów Jego Cesarskiej i Królewskiej Mości oraz proponowanych przez niego członków Rządu Jego Cesarskiej i Królewskiej Mości bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy delegatów. Monarcha powołuje tak wybrany Rząd Jego Cesarskiej i Królewskiej Mości i odbiera od niego przysięgę.

Art. 49.
1. W razie niepowołania Rządu Jego Cesarskiej i Królewskiej Mości w trybie art. 48 ust. 3 Monarcha w ciągu 7 dni powołuje Prezydenta Ministrów Jego Cesarskiej i Królewskiej Mości oraz członków Rządu Jego Cesarskiej i Królewskiej Mości oraz odbiera od nich przysięgę. Rada Państwa w ciągu 7 dni od powołania Rządu Jego Cesarskiej i Królewskiej Mości przez Monarchę udziela mu votum zaufania większością głosów w obecności co najmniej połowy delegatów.
2. W razie nieudzielenia Rządowi Jego Cesarskiej i Królewskiej Mości votum zaufania w trybie określonym w ust. 1, Monarcha zarządza wśród obywateli Monarchii Austro-Węgierskiej wybory na Prezydenta Ministrów Jego Cesarskiej i Królewskiej Mości w ciągu 7 dni od nieudzielenia Rządowi Jego Cesarskiej i Królewskiej Mości votum zaufania przez Radę Państwa. Wybory, o których mowa w ust. 2 są powszechne, równe, bezpośrednie i tajne. Odbywają się w ciągu 14 dni od ich zarządzenia, trwają dwie doby.

Art. 50.
1. Rada Państwa wyraża Rządowi Jego Cesarskiej i Królewskiej Mości votum nieufności bezwzględną większością głosów na wniosek co najmniej dwóch delegatów wskazujący imiennie kandydata na Prezydenta Ministrów Jego Cesarskiej i Królewskiej Mości. Jeżeli uchwała została przyjęta przez Radę Państwa, Monarcha przyjmuje dymisję Rządu Jego Cesarskiej i Królewskiej Mości i powołuje wybranego przez Radę Państwa Prezydenta Ministrów Jego Cesarskiej i Królewskiej Mości, a na jego wniosek pozostałych członków Rządu Jego Cesarskiej i Królewskiej Mości i odbiera od nich przysięgę.
2. Wniosek o podjęcie uchwały, o której mowa w ust. 1 może być poddany pod głosowanie nie wcześniej niż po upływie 7 dni od dnia jego zgłoszenia. Powtórny wniosek może być zgłoszony nie wcześniej niż po upływie 21 dni od dnia zgłoszenia poprzedniego wniosku.

Art. 51.
1. Rada Państwa może wyrazić Ministrowi Jego Cesarskiej i Królewskiej Mości votum nieufności. Wniosek o wyrażenie votum nieufności może być zgłoszony przez co najmniej 2 deputowanych. Przepis art. 50 ust. 2 stosuje się odpowiednio.
2. Monarcha odwołuje Ministra w Rządzie Jego Cesarskiej i Królewskiej Mości, któremu Rada Państwa wyraziła votum nieufności większością głosów w obecności co najmniej połowy delegatów.

Art. 52.
1. Prezydent Ministrów Jego Cesarskiej i Królewskiej Mości składa dymisję Rządu Jego Cesarskiej i Królewskiej Mości wraz z upływem kadencji Rady Państwa, w której został powołany.
2. Jeżeli Prezydent Ministrów Jego Cesarskiej i Królewskiej Mości nie złoży dymisji w trybie określonym w ust. 1, Monarcha odwołuje Rząd Jego Cesarskiej i Królewskiej Mości. 3. Prezydent Ministrów Jego Cesarskiej i Królewskiej Mości składa dymisję na ręce Monarchy także:
a) w razie nieuchwalenia przez Radę Państwa votum zaufania dla Rządu Jego Cesarskiej i Królewskiej Mości w trybie art. 48-49,
b) w razie odwołania przez Monarchę,
c) w razie wyrażenia Rządowi Jego Cesarskiej i Królewskiej Mości votum nieufności w trybie art. 50,
d) na mocy uchwały Rządu Jego Cesarskiej i Królewskiej Mości.
4. Monarcha, przyjmując dymisję Rządu Jego Cesarskiej i Królewskiej Mości lub odwołując go, powierza mu dalsze pełnienie obowiązków aż do czasu powołania nowego Rządu Jego Cesarskiej i Królewskiej Mości.
5. Monarcha, w przypadku o którym mowa w ust. 3 pkt. d), może odmówić przyjęcia dymisji Rządu Jego Cesarskiej i Królewskiej Mości.

Andrew von Habsburg, Herzog von Hohenberg
Regent Monarchii Austro-Węgier

Obrazek


JCKW Andrew von Habsburg
Awatar użytkownika
Reakcje:
Posty: 1227
Rejestracja: 4 lata temu

Kto to?

Ordery

Kriegsmarine

Nieprzeczytany post autor: Andrew von Habsburg »

Rozdział VII - Cesarskie i Królewskie Biuro Administracji

Art. 53.
Cesarskie i Królewskie Biuro Administracji:
* Czuwa nad poprawnym działaniem wszystkich systemów informatycznych Monarchii Austro-Węgierskiej.
* Prowadzi badania i rozwój nowych technologii i systemów informatycznych Monarchii Austro-Węgierskiej, a także je wdraża.
* Zarządza witrynami, serwerami i domenami internetowymi Monarchii Austro-Węgierskiej w porozumieniu z właściwymi organami władzy publicznej, w szczególności z Monarchą i Rządem Jego Cesarskiej i Królewskiej Mości.
* W zakresie działań żandarmeryjnych, policyjnych, moderacyjnych i administracyjnych współpracuje z właściwymi służbami i organami Monarchii Austro-Węgierskiej i działa na ich polecenie
* Umożliwia organom władzy publicznej właściwe wykonywanie obowiązków poprzez udostępnianie właściwych uprawnień i dostępów w ramach systemów informatycznych Monarchii Austro-Węgierskiej.
* Dba o odpowiedni poziom zabezpieczeń systemów informatycznych Monarchii Austro-Węgierskiej.
* Wydaje certyfikaty określające witrynę, serwer, domenę bądź system informatyczny jako należące do Monarchii Austro-Węgierskiej
* Wykonuje inne obowiązki wynikające z Ugody i ustaw.

Art. 54.
1. Na czele Cesarskiego i Królewskiego Biura Administracji stoi Dyrektor Biura.
2. Dyrektora Biura powołuje i odwołuje Monarcha w drodze postanowienia.
3. Dyrektor Biura czuwa nad właściwym wykonywaniem obowiązków, o których mowa w art. 53.

Andrew von Habsburg, Herzog von Hohenberg
Regent Monarchii Austro-Węgier

Obrazek


JCKW Andrew von Habsburg
Awatar użytkownika
Reakcje:
Posty: 1227
Rejestracja: 4 lata temu

Kto to?

Ordery

Kriegsmarine

Nieprzeczytany post autor: Andrew von Habsburg »

Rozdział VIII - Cesarskie i Królewskie Siły Zbrojne

Art. 55.
1. Cesarskie i Królewskie Siły Zbrojne składają się z Cesarskiej i Królewskiej Wojsk Lądowych, Cesarskiej i Królewskiej Marynarki Wojennej oraz Cesarskich i Królewskich Sił Powietrznych.
2. Poszczególne rodzaje Cesarskich i Królewskich Sił Zbrojnych koordynują między sobą swe działania.

Art. 56.
1. W skład Cesarskich i Królewskich Wojsk Lądowych wchodzą: cesarskie i królewskie wojska liniowe, cesarskie i królewskie pospolite ruszenie oraz cesarsko-królewskie wojska obrony krajowej (k. k. Landwehr) i królewsko-węgierskie wojska obrony krajowej (m. kir. Honvédség).
2. Kraje koronne mogą powoływać jednostki obrony krajowej, o których mowa w ust. 1 za zgodą Ministra Jego Cesarskiej i Królewskiej Mości do spraw wojskowych i dowództwa Cesarskich i Królewskich Sił Zbrojnych.
3. Kilka krajów koronnych może powołać wspólne jednostki obrony krajowej w trybie ust. 2.

Art. 57.
1. Sposób działania oraz organizację wojsk obrony krajowej określa ustawa oraz akty prawa krajowego.
2. Wojska obrony krajowej podlegają dowództwu Cesarskich i Królewskich Sił Zbrojnych.
3. Obszar działania wojsk obrony krajowej nie może wykraczać poza właściwość terytorialną organu, który je powołał.
4.Użycie wojsk obrony krajowej poza obszarem, o którym mowa w ust. 3 wymaga zgody władz właściwego kraju koronnego.
5. Przepisów ust. 3 i 4 nie stosuje się w czasie wojny.

Art. 58.
1. Służba w jednostkach Cesarskich i Królewskich Sił Zbrojnych jest obowiązkowa dla mężczyzn.
2. Zasady obowiązkowej służby wojskowej określi ustawa.
3. Służba w Cesarskich i Królewskich Wojskach Lądowych, a w szczególności w cesarskim i królewskim pospolitym ruszeniu może być wymagana od obywateli odpowiednim aktem mobilizacyjnym niezależnie od zasad określonych w ustawie, o której mowa w ust. 2.

Art. 59.
Organizacją Cesarskich i Królewskich Sił Zbrojnych zajmuje się Minister Jego Cesarskiej i Królewskiej Mości właściwy do spraw wojskowych.

Andrew von Habsburg, Herzog von Hohenberg
Regent Monarchii Austro-Węgier

Obrazek


JCKW Andrew von Habsburg
Awatar użytkownika
Reakcje:
Posty: 1227
Rejestracja: 4 lata temu

Kto to?

Ordery

Kriegsmarine

Nieprzeczytany post autor: Andrew von Habsburg »

Rozdział IX - Wymiar Sprawiedliwości

Art. 60.
1. Wyroki wydawane są w imieniu Monarchy.
2. Postępowanie sądowe w Monarchii Austro-Węgierskiej jest jednoinstancyjne, z prawem odwołania się do Monarchy, o ile Monarcha nie uczestniczył w wydawaniu orzeczenia.

Art. 61.
1. Władza sądownicza w Monarchii Austro-Węgierskiej wykonywana jest przez Cesarski i Królewski Sąd.
2. Przy Cesarskim i Królewskim Sądzie działa Trybunał Państwa, który orzeka o zgodności aktów normatywnych z przepisami prawa wyższego rzędu, dokonuje wiążącej wykładni prawa, rozstrzyga spory kompetencyjne.
3. W skład sędziów Cesarskiego i Królewskiego Sądu wchodzi Monarcha oraz sędziowie; tryb ich powoływania oraz tryb pracy sądu, a także sposób i tryb wyodrębnienia Trybunału Państwa określa ustawa.

Andrew von Habsburg, Herzog von Hohenberg
Regent Monarchii Austro-Węgier

Obrazek


ODPOWIEDZ Podgląd wydruku

Wróć do „Prawo Fundamentalne”