Sprawa konkordatu między MAW a PKR

Pio Maria de Medici

Siedziba Rządu Jego Cesarskiej i Królewskiej Mości


Moderator: Rząd JCKM

Awatar użytkownika
Reakcje:
Posty: 34 Rejestracja: 4 miesiące temu

Kto to?

Nieprzeczytany post autor: Pio Maria de Medici »

Postaram się w najbliższych dniach przygotować projekt konkordatu i przesłać go Ekscelencyi Ministrowi Spraw Zagranicznych Jego Majestatu.

(-) Pio Maria Cesare kardynał de Medici,
Sekretarz Stanu Stolicy Apostolskiej,
Osobisty Sekretarz Ojca Świętego,
uprzednio pod nazwiskiem Facibeni


Awatar użytkownika
Reakcje:
Posty: 34 Rejestracja: 4 miesiące temu

Kto to?

Nieprzeczytany post autor: Pio Maria de Medici »

Jestem u końca przygotowywania umowy, którą można będzie negocjować. Myślę, że jutro ją Czcigodnym przedstawię.

(-) Pio Maria Cesare kardynał de Medici,
Sekretarz Stanu Stolicy Apostolskiej,
Osobisty Sekretarz Ojca Świętego,
uprzednio pod nazwiskiem Facibeni


Awatar użytkownika
Reakcje:
Posty: 467 Rejestracja: 3 lata temu

Landstreitkräfte

Odznaczenia

Kto to?

Nieprzeczytany post autor: Moritz von Oranien-Nassau »

Czekam z niecierpliwością.

Moritz Ritter von Oranien-Nassau,
Namiestnik Krajów Korony św.Wacława
Obrazek


Awatar użytkownika
Reakcje:
Posty: 34 Rejestracja: 4 miesiące temu

Kto to?

Nieprzeczytany post autor: Pio Maria de Medici »

Konkordat
pomiędzy Monarchią Austro-Węgierską a Państwem Kościelnym Rotria,
sporządzony w Stolicy Apostolskiej 9 września 2020 roku (9 września 1920 roku)

Wysokie Układające się Strony:
Jego Cesarska, Królewska i Apostolska Mość Franciszek Leopold, Cesarz Austrii oraz Apostolski Król Węgier, etc., etc., etc.,
reprezentowany przez C. i K. Prezesa Ministrów Moritza Rittera von Oranien-Nassau
w imieniu Monarchii Austro-Węgierskiej oraz

Jego Świętobliwość Jan II, Patriarcha Rotrii,
reprezentowany przez Sekretarza Stanu Pio Marię Cesarego kardynała-markiza de Medici,
w imieniu własnym i Państwa Kościelnego Rotria,

zawierają w najlepszej wierze następujący Konkordat, traktujący również o wzajemnym uznaniu i nawiązaniu stosunków dyplomatycznych:

Artykuł 1.
Wysokie Układające się Strony uznają się wzajemnie za suwerenne podmioty prawa międzynarodowego.

Artykuł 2.
Wysokie Układające się Strony w swoich poczynaniach będą się kierowały zasadami suwerennej równości, powstrzymania się od groźby użycia siły lub użycia siły, nienaruszalności granic, integralności terytorialnej państw, pokojowego załatwiania sporów i nieingerencji w sprawy wewnętrzne, poszanowania praw i wolności obywatelskich łącznie z wolnością myśli, sumienia, religii i przekonań, równouprawnienia, współpracy między państwami oraz wykonywania w dobrej wierze zobowiązań wynikających z prawa międzynarodowego.

Artykuł 3.

 1. W celu utrzymania i umacniania więzi pomiędzy Układającymi się Stronami oraz w celu wypełniania powierzonej każdemu z nich misji, Wysokie Układające się Strony ustanawiają wzajemnie przedstawicielstwa dyplomatyczne najwyższej rangi.
 2. Prymas oraz Ambasador rezydować będą odpowiednio:
 3. przy Jego Cesarskiej, Królewskiej i Apostolskiej Mości w Cesarskim Mieście Wiedniu,
 4. przy Jego Świątobliwości Patriarsze w Apostolskim Mieście Rotria,
 5. Przedstawiciele dyplomatyczni każdej z Wysokich Układających się Stron korzystać będą pod warunkiem wzajemności, na terytorium drugiej strony przywilejów i zaszczytów właściwych prawu międzynarodowemu, w szczególności z immunitetu dyplomatycznego.

Artykuł 4.

 1. Zamieszkanie lub sprawowanie funkcji publicznej w Państwie Kościelnym Rotria, albo posiadanie obywatelstwa austro-węgierskiego lub sprawowanie funkcji publicznej w Monarchii Austro-Węgierskiej, nie stanowią przeszkody uniemożliwiającej uzyskanie odpowiednio obywatelstwa austro-węgierskiego albo prawa do zamieszkania w Rotrii.
 2. Obywatel austro-węgierski lub mieszkaniec rotryjski nie mogą zostać pozbawieni obywatelstwa lub prawa do zamieszkania wyłącznie z powodu posiadania obywatelstwa austro-węgierskiego lub prawa do zamieszkania w Państwie Kościelnym Rotria albo sprawowania funkcji publicznej w Państwie Kościelnym Rotria lub Monarchii Austro-Węgierskiej.
 3. Przepisy ust. 1 i 2 dotyczą odpowiednio piastowania urzędów w Kościele Rotryjskim.

Artykuł 5.

 1. Ambasadorowi i przedstawicielowi Stolicy Apostolskiej przysługuje immunitet na terenie państwa przyjmującego.
 2. W ramach immunitetu, na terenie państwa przyjmującego, ambasador lub przedstawiciel Stolicy Apostolskiej:
 3. nie podlega jurysdykcji karnej państwa przyjmującego;
 4. nie podlega jurysdykcji cywilnej państwa przyjmującego, chyba że sprawa dotyczy ich działalności niezwiązanej zupełnie z pełnioną misją, a sprawa dotyczy interesów prawnych osób trzecich, podległych jurysdykcji państwa przyjmującego;
 5. korzysta ze swobody poruszania się po obszarze państwa przyjmującego;
 6. korzysta z prawa do reprezentowania interesów państwa wysyłającego, w sposób uznany przez siebie za właściwy, w środkach masowego przekazu, w tym na forum oraz innych komunikatorach państwa przyjmującego.
 7. nie jest zobowiązany do składania zeznań w charakterze świadka.
 8. Wysokie Układające się Strony zobowiązują się rozstrzygać na drodze dyplomatycznej spory wynikłe na tle postępowania swoich przedstawicieli, z zastrzeżeniem dopuszczalności drogi sądowej w sytuacji, o której mowa w art. 6.

Artykuł 6.
Jeśli pod wątpliwość poddaje się niewinność lub uczciwość przedstawiciela, państwo wysyłające ma obowiązek wszczęcia śledztwa.

Artykuł 7.

 1. Ambasador lub przedstawiciel Stolicy Apostolskiej może zrzec się immunitetu.
 2. Wydalenie ambasadora lub przedstawiciela Stolicy Apostolskiej z państwa przyjmującego następuje poprzez uznanie go za persona non grata.
 3. W przypadku wydalenia ambasadora lub przedstawiciela Stolicy Apostolskiej państwo przyjmujące zobowiązuje się do złożenia wyjaśnień i przedstawienia powodu wydalenia przedstawiciela państwa wysyłającego.

Artykuł 8.

 1. Monarchia Austro-Węgierska uznaje osobowość prawną Kościoła Rotryjskiego, zwanego dalej „Kościołem".
 2. Monarchia Austro-Węgierska zapewnia Kościołowi prawo do pełnienia swojej działalności łącznie z wykonywaniem jurysdykcji oraz zarządzaniem i administrowaniem jego sprawami na podstawie prawa rotryjskiego, w porozumieniu z odpowiednim ministrem C.K. Rządu oraz z zastrzeżeniem konieczności zgodności działań Kościoła z prawem Monarchii Austro-Węgierskiej.
 3. Państwo Kościelne zobowiązuje się do zapewnienia aktywnej działalności Kościoła oraz należytej dbałości o jego sprawne zorganizowanie i zarządzanie na terytorium Monarchii Austro-Węgierskiej.
 4. Inne organizacje i jednostki Kościoła Rotryjskiego mogą starać się o uzyskanie osobowości prawnej w myśl przepisów prawa Monarchii Austro-Węgierskiej za pośrednictwem kompetentnej władzy kościelnej.
 5. Monarchia Austro-Węgierska gwarantuje Kościołowi oraz jego osobom fizycznym i prawnym swobodę utrzymywania stosunków i komunikowania się z Państwem Kościelnym Rotria, a także między sobą i z innymi wspólnotami, instytucjami, organizacjami i osobami w kraju i za granicą.

Artykuł 6.

 1. Tworzenie właściwych Kościołowi struktur należy do kompetentnej władzy kościelnej; dotyczy to w szczególności erygowania, zmieniania i znoszenia prowincji kościelnych, archidiecezji, diecezji, ordynariatu polowego, administratur apostolskich, oraz innych kościelnych osób prawnych.
 2. Tworzenie struktur, o których mowa w ust. 1, możliwe jest po uprzednim powiadomieniu i porozumieniu się z odpowiednim ministrem C.K. Rządu.
 3. Powiadomienie i porozumienie określone w ust. 2 wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności z zastrzeżeniem, że żadna ze stron nie będzie działała na szkodę drugiego.

Artykuł 7.

 1. Żadna część terytorium Monarchii Austro-Węgierskiej nie będzie włączona do archidiecezji, diecezji lub prowincji kościelnej mającej swą stolicę poza granicami Monarchii Austro-Węgierskiej.
 2. Każda diecezja mająca swoją stolicę w granicach Monarchii Austro-Węgierskiej, nie będzie wykraczać poza jej granice.

Artykuł 8.

 1. Urzędy kościelne obsadza i opróżnia kompetentna władza kościelna zgodnie z przepisami prawa kanonicznego.
 2. Nominacje biskupie, nadawanie tytułów, odznaczeń i godności kościelnych należy wyłącznie do kompetentnej władzy kościelnej.

Artykuł 9.
Osoby prawne Świętego Kościoła Rotryjskiego, jak również Święty Kościół Rotryjski mogą zgodnie z przepisami prawnymi Monarchii Austro-Węgierskiej użytkować mienie przeznaczone na pożytek tychże osób prawnych.

Artykuł 10.
Wysokie Układające się Strony zobowiązują się wzajemnie do podejmowania działań zmierzających do rozwoju wzajemnych stosunków.

Artykuł 11.

 1. Każda z Wysokich Układających się Stron może wypowiedzieć niniejszy konkordat.
 2. W przypadku wypowiedzenia niniejszego konkordatu traci on swoją moc z upływem trzeciego dnia następującego po dniu notyfikacji wypowiedzenia konkordatu drugiej stronie.

Artykuł 12.
Niniejszy konkordat podlega ratyfikacji i wejdzie w życie z dniem wymiany dokumentów ratyfikacyjnych, która nastąpi w Cesarskim Mieście Wiedniu.

Ot i konkordat. Mam głęboką nadzieję, że wypracowany konsensus zadowoli wszystkie strony.

Last edited by Pio Maria de Medici 1 tydzień temu, edited 1 time in total.

(-) Pio Maria Cesare kardynał de Medici,
Sekretarz Stanu Stolicy Apostolskiej,
Osobisty Sekretarz Ojca Świętego,
uprzednio pod nazwiskiem Facibeni


Awatar użytkownika
Reakcje:
Posty: 34 Rejestracja: 4 miesiące temu

Kto to?

Nieprzeczytany post autor: Pio Maria de Medici »

Zapomniałem dodać, że podejmowane wcześniej rozdzielności między Kościołem austriackim a Kościołem węgierskim będzie regulować odpowiednia bulla. Spokojnie. Nie zapomniałem o tym jakże ważnym aspekcie.

(-) Pio Maria Cesare kardynał de Medici,
Sekretarz Stanu Stolicy Apostolskiej,
Osobisty Sekretarz Ojca Świętego,
uprzednio pod nazwiskiem Facibeni


Awatar użytkownika
Reakcje:
Posty: 597 Rejestracja: 3 lata temu

Landstreitkräfte

Odznaczenia

Kto to?

Nieprzeczytany post autor: Franz Leopold I »

Eminencjo;
Primo, korekta: Poprawna nazwa stanowiska pełnionego przez @Moritz von Oranien-Nassau to Cesarski i Królewski (w skrócie C. i K.) Prezydent Ministrów, nie zaś Cesarsko-Królewski (C.K.).
Secundo, punkt drugi artykułu czwartego budzi pewne moje wątpliwości, nie jestem przekonany czy tak szeroka definicja jest w porządku, ale tutaj zdaję się na wyczucie i zmysł polityczny Herr Ministerpraesidenta.
Tertio, artykuł dziewiąty jest dla mnie absolutnie nieakceptowalny. Nie dlatego, że mam cokolwiek przeciwko zapewnianiu osobom uwięzionym czy skoszarowanym dostępu do praktyk religijnych, jakiekolwiek by one nie były, rzecz jasna.
Natomiast jestem stanowczo zdania, że jeżeli zajdzie potrzeba wprowadzenia regulacji prawnych w tym temacie, to powinny one wyjść z inicjatywy Ludów i Narodów Monarchii i mieć kształt przyjęty przez Radę Państwa, nie zaś być narzucone przez państwo trzecie, niezależnie od przyjaznych stosunków i dobrej woli.


Awatar użytkownika
Reakcje:
Posty: 34 Rejestracja: 4 miesiące temu

Kto to?

Nieprzeczytany post autor: Pio Maria de Medici »

Wasza Cesarska, Królewska i Apostolska Mość,

przepraszam za błąd, który wkradł się w tytulaturze Czcigodnego Rittera von Oranien-Nassau, który natychmiast poprawiłem.
Co do art. 4, ust. 2. jestem zdania, aby jednak pozostał - choć jest on długi, to zawieramy go w każdym konkordacie chroniąc naszych "obywateli" i obywateli konkordatowych - jeśli obywatel rotryjski chciałby zdobyć obywatelstwo Monarchii oraz obywatel austro-węgierski, który chciałby być mieszkańcem Rotrii (nie mamy obywatelstwa). Ten zapis reguluje, że żadna ze stron nie będzie robić problemów - w tym szczególnie, jeśli po stronie Monarchii znajdzie się obywatel, który postanowiłby zostać kapłanem i działać wyłącznie dla Monarchii (co nie stanowi problemu, tak kiedyś działał kard. Hieronim Sieniawski, nie pojawiając się w Rotrii, a działając tylko w RON).
Artykuł 9 wykreśliłem. W nowych konkordatach się on już nie pojawia, bo jak stwierdził WCKiAM, takie sprawy powinny wychodzić z inicjatywy państwa rodzimego, a nie Rotrii. Musiałem przeoczyć przy "kopiowaniu" stałych zapisów. Ale dziękuję za baczne oko i zwrócenie uwagi.

Oddaję się do dyspozycji Waszej Cesarskiej, Królewskiej i Apostolskiej Mości,
Najpowolniejszy Sługa,
Pius Maria kardinal Medici

(-) Pio Maria Cesare kardynał de Medici,
Sekretarz Stanu Stolicy Apostolskiej,
Osobisty Sekretarz Ojca Świętego,
uprzednio pod nazwiskiem Facibeni


Awatar użytkownika
Reakcje:
Posty: 467 Rejestracja: 3 lata temu

Landstreitkräfte

Odznaczenia

Kto to?

Nieprzeczytany post autor: Moritz von Oranien-Nassau »

Wymieniony fragment artykułu czwartego w mojej ocenie nie jest konieczny, bowiem nie znam przykładu żeby w którymkolwiek państwie czyniono nieprzyjemności z tego powodu. Niemniej jednak nie jestem za jego wykreśleniem

Moritz Ritter von Oranien-Nassau,
Namiestnik Krajów Korony św.Wacława
Obrazek


Awatar użytkownika
Reakcje:
Posty: 34 Rejestracja: 4 miesiące temu

Kto to?

Nieprzeczytany post autor: Pio Maria de Medici »

Jeśli ten zapis aż tak mocno przeszkadza, to zostanie nam go usunąć - nie chcę naprawdę robić żadnych większych problemów. Czekam jeszcze na głos z lewicy, jak Socjaldemokraci się zapatrują na projekt.

(-) Pio Maria Cesare kardynał de Medici,
Sekretarz Stanu Stolicy Apostolskiej,
Osobisty Sekretarz Ojca Świętego,
uprzednio pod nazwiskiem Facibeni


Awatar użytkownika
Reakcje:
Posty: 467 Rejestracja: 3 lata temu

Landstreitkräfte

Odznaczenia

Kto to?

Nieprzeczytany post autor: Moritz von Oranien-Nassau »

Socjaldemokraci chyba się nie wypowiedzą...

Moritz Ritter von Oranien-Nassau,
Namiestnik Krajów Korony św.Wacława
Obrazek


ODPOWIEDZ

Wróć do „Ballhausplatz”