[LEOCJA] Traktat o stosunkach dyplomatycznych

Franz Leopold I

Awatar użytkownika
Reakcje:
Posty: 698 Rejestracja: 3 lata temu

Landstreitkräfte

Odznaczenia

Kto to?

Nieprzeczytany post autor: Franz Leopold I »

Traktat o stosunkach dyplomatycznych między

Palatynatem Leocji a Monarchią Austro-Węgierską

sporządzony w Nowym Brzegu 10 stycznia 2021 roku

Umawiające się Strony:
NAJCZCIGODNIEJSI NAMIESTNICY PALATYNATU LEOCJI
FRANKLIN GARAMOND I HELWETYK ROMAŃSKI,

w imieniu Palatynatu Leocji,
reprezentowani przez HELWETYKA ROMAŃSKIEGO, Namiestnika
oraz
JEGO CESARSKA I KRÓLEWSKA MOŚĆ
FRANCISZEK LEOPOLD I
,
w imieniu Monarchii Austro-Węgierskiej,
reprezentowany przez HEINZA-WERNERA GRÜNERA,
Posła Nadzwyczajnego i Pełnomocnego
uzgodniły, co następuje:
Artykuł I
Stosunki dyplomatyczne

 1. Palatynat Leocji i Monarchia Austro-Węgierska nawiązują stosunki dyplomatyczne.
 2. Strony kształtują swoje stosunki w duchu wzajemnego szacunku, przyjaźni i partnerstwa, kierując się zasadami suwerennej równości, integralności terytorialnej oraz nieingerencji w sprawy wewnętrzne.

Artykuł II
Ambasady

 1. Każda ze Stron otworzy ambasadę na terytorium drugiej Strony w celu upowszechniania swojego dorobku, rozpowszechniania informacji o wydarzeniach z życia kraju, zapraszania do udziału w przedsięwzięciach i uroczystościach o charakterze krajowym i międzynarodowym oraz pogłębiania przyjaznych stosunków między narodami.
 2. Każda ze Stron zapewni ambasadzie drugiej Strony dział na swoim forum, o ile działy takie posiadają inne misje dyplomatyczne, oraz zwolni ją z wszelkich podatków i opłat w zakresie, w jakim jest to niezbędne dla nieskrępowanej realizacji celów ambasady.

Artykuł III
Przedstawiciele dyplomatyczni

 1. Za przedstawiciela dyplomatycznego Strony wysyłającej na terytorium Strony przyjmującej uważany jest przedstawiciel zaakceptowany przez Stronę przyjmującą. Stałemu przedstawicielowi Strony wysyłającej przysługuje tytuł ambasadora.
 2. Strona przyjmująca może w każdym czasie zawiadomić Stronę wysyłającą o wycofaniu akceptacji.
 3. W żadnym przypadku treści rozpowszechnione przez ówczesnego przedstawiciela dyplomatycznego w ramach oraz zgodnie z celami ambasady i w duchu niniejszego traktatu nie będą uważane za sprzeczne z prawem Strony przyjmującej oraz nie będą podlegały czynnościom urzędowym Strony przyjmującej wykraczającym poza zakres czynności porządkowych.

Artykuł IV
Postanowienia końcowe

 1. Traktat podlega ratyfikacji i wejdzie w życie
  w dniu wymiany dokumentów ratyfikacyjnych, która nastąpi we Wiedniu.
 2. Traktat zostaje zawarty na czas nieokreślony. Traktat może zostać wypowiedziany w drodze notyfikacji przez każdą ze Stron i utraci moc po upływie miesiąca od dnia wypowiedzenia.

Obrazek


ODPOWIEDZ

Wróć do „Umowy Międzynarodowe”