Statut Węgierskiej Szkoły Rysunku

Barò Targersdorf Borisz
Awatar użytkownika
Reakcje:
Posty: 3200
Rejestracja: 5 lata temu
Lokalizacja: Alba Regia

Kto to?

Ordery

Landstreitkräfte

Nieprzeczytany post autor: Targersdorf Borisz »

Statut Węgierskiej Szkoły Rysunku -Magyar Rajziskola

Rozdział I — Przepisy ogólne

1. Węgierska Szkoła Rysunku- Magyar Rajziskola, zwana dalej Szkołą, jest dobrem wszystkich stanów Królestwa Węgier, realizującą zadania w zakresie edukacji, zachowania dziedzictwa narodowego i promocji kultury.
2. Węgierska Szkoła Rysunku - Magyar Rajziskola posługuje się nazwami "Węgierska Szkoła Rysunku", "Węgierska Szkoła Rysunku - Magyar Rajziskola" oraz skrótami "WSR" "WSR-MR"
3. Siedzibą władz Szkoły jest Królewskie Stołeczne Miasto Budapeszt.
4. Opiekę nad Szkoła sprawuje w imieniu stanów Królestwa Węgier palatyn Królestwa Węgier.
5. Nadzór palatyna Królestwa Węgier nie może naruszać wolności twórczości artystycznej, badań, prac i debat naukowych prowadzonych przez pracowników Szkoły.

Rozdział II - Zadania Węgierskiej Szkoły Rysunku

1. Do zadań Szkoły należą:
a) kształcenie studentów,
b) propagowanie i rozwój kultury i sztuki w Monarchii Austro-Węgierskiej,
c) archiwizowanie, przechowywanie i udostępnianie materiałów związanych z historią i dziedzictwem kulturowym Monarchii Austro-Węgierskiej i całego mikroświata.
2. W realizacji podstawowych zadań Szkoła może prowadzić współpracę z krajowymi i zagranicznymi instytucjami nauki, kultury, sztuki, oświaty z instytucjami publicznymi oraz osobami prywatnymi.
3.Szkoła finansuje swoją działalność z budżetu Królestwa Węgier, ofiarności publicznej oraz dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją zleceń odpowiadających jego naukowemu charakterowi.

Rozdział III — Władze Węgierskiej Szkoły Rysunku

1. Organem kierującym pracami Szkoły i reprezentującym go na zewnątrz jest Rektor, powoływany i odwoływany przez palatyna Królestwa Węgier.
2. Rektor powołuje i odwołuje oraz jest przełożonym pracowników Szkoły.
3. Rektor wydaje zarządzenia dotyczące funkcjonowania Szkoły w zakresie nieuregulowanym Ugodą, prawem krajowym i niniejszym statutem.
4. Rektor może ustanowić prorektorów jako swoich zastępców.
5. Zasady zastępstwa oraz szczegółowy podział obowiązków określa Rektor.
6. Rektor może w celu usprawnienia pracy Szkoły ustalić pomocniczy podział administracyjny jednostki, powołując oddziały dydaktyczne i wskazując ich kierowników.

Rozdział — IV Nauka

1. Szkoła realizuje swoje zadania w zakresie kształcenia oferując studia wszystkim osobom mającym status mieszkańca Monarchii Austro-Węgierskiej.
2. Studia mogą być prowadzone w trybie kierunkowym bądź indywidualnym.
3. Studia powinny mieć określony zakres tematyczny i czasowy.
4. Studia powinny kończyć się weryfikacją nabytej wiedzy i wydaniem dyplomu ich ukończenia.
5. Szczegółowe zasady przebiegu studiów określa ich regulamin, wydawany przez Rektora.

Rozdział V — Postanowienia końcowe

1. Zmiana niniejszego Statutu następuje w drodze zgodnego oświadczenia woli palatyna Królestwa Węgier oraz Jego Magnificencji Rektora.
2. Statut wchodzi w życie w momencie ogłoszenia.

Targersdorfi Borisz baró
palatinus regni Hungarie
minister spraw zagranicznych w rządzie Jego Cesarskiej i Królewskiej Mości


Barò Targersdorf Borisz
Awatar użytkownika
Reakcje:
Posty: 3200
Rejestracja: 5 lata temu
Lokalizacja: Alba Regia

Kto to?

Ordery

Landstreitkräfte

Nieprzeczytany post autor: Targersdorf Borisz »

Miałem małe problemy techniczne, ale w końcu udało się opublikować Statut Szkoły.

Targersdorfi Borisz baró
palatinus regni Hungarie
minister spraw zagranicznych w rządzie Jego Cesarskiej i Królewskiej Mości


JCKW Andrew von Habsburg
Awatar użytkownika
Reakcje:
Posty: 1227
Rejestracja: 4 lata temu

Kto to?

Ordery

Kriegsmarine

Nieprzeczytany post autor: Andrew von Habsburg »

Gratuluję

Andrew von Habsburg, Herzog von Hohenberg
Regent Monarchii Austro-Węgier

Obrazek


Barò Targersdorf Borisz
Awatar użytkownika
Reakcje:
Posty: 3200
Rejestracja: 5 lata temu
Lokalizacja: Alba Regia

Kto to?

Ordery

Landstreitkräfte

Nieprzeczytany post autor: Targersdorf Borisz »

Andrew von Habsburg pisze: 1 rok temu

Gratuluję

Dziękuję, ale tak po prawdzie, to nie ma czego. Robota idzie opornie, jest czasowa obsuwa....dobrze, że inwestor nie będzie domagał się odszkodowania ;)

Targersdorfi Borisz baró
palatinus regni Hungarie
minister spraw zagranicznych w rządzie Jego Cesarskiej i Królewskiej Mości


JCKW Maksymilian Rudolf Habsburg
Awatar użytkownika
Reakcje:
Posty: 145
Rejestracja: 1 rok temu
Lokalizacja: Zagreb, Kraljevina Hrvatska i Slavonija

Kto to?

Nieprzeczytany post autor: Maksymilian Rudolf Habsburg »

Mam nadzieję, że rysunków będzie choć w połowie tyle, co tych wszystkich aktów erekcyjnych i eradykacyjnych

Obrazek


Barò Targersdorf Borisz
Awatar użytkownika
Reakcje:
Posty: 3200
Rejestracja: 5 lata temu
Lokalizacja: Alba Regia

Kto to?

Ordery

Landstreitkräfte

Nieprzeczytany post autor: Targersdorf Borisz »

Aktów są dwa.....więc chyba da się zrobić.

Targersdorfi Borisz baró
palatinus regni Hungarie
minister spraw zagranicznych w rządzie Jego Cesarskiej i Królewskiej Mości


Erik Blume
Reakcje:

Nieprzeczytany post autor: Erik Blume »

Bardzo piękna robota, monsieur. Szczególną estymą darzę zapis punktu piątego w rozdziale pierwszym. Pozwala on odzyskać nadzieję i wiarę i miłość niezawisłej misji szkolnictwa i rozwijania artystycznej ekspresji.


ODPOWIEDZ Podgląd wydruku

Wróć do „Węgierska Szkoła Rysunku - Magyar Rajziskola”