[PRZYJĘTO] Ustawa o Cesarskim i Królewskim Biurze Wywiadu

Siedziba Rady Państwa, parlamentu Monarchii


Awatar użytkownika
JCKM
Reakcje:
Franz Leopold I
Posty: 488
Rejestracja: 3 lata temu
Lokalizacja: Hofburgpalast, Wien

Landstreitkräfte

Odznaczenia

Kto to?

[PRZYJĘTO] Ustawa o Cesarskim i Królewskim Biurze Wywiadu

Nieprzeczytany post autor: Franz Leopold I »

STATUT K.u K. EVIDENZBUREAU

Art. 1.

 1. Tworzy się K. u K. Evidenzbureau, zwane dalej „Biurem” jako uzbrojoną jednostkę wyodrębnioną K. u K. Armee właściwą do ochrony Wspólnoty Austro - Węgierskiej przed zagrożeniami w zakresie jej bezpieczeństwa wewnętrznego, zewnętrznego, jej obronności i integralności terytorialnej, interesów gospodarczych i ekonomicznych, działalności technicznej, technologicznej oraz naukowej.
 2. W sposób szczególny do działań Biura należą:
  a. rozpoznawanie międzynarodowego obrotu bronią, amunicją i materiałami wybuchowym oraz towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa,
  b. rozpoznawanie, analizowanie i przeciwdziałanie aktom o charakterze terrorystycznym, ekstremistycznym oraz międzynarodowej przestępczości zorganizowanej wymierzonym we Wspólnotę Austro - Węgierską oraz jej obywateli,
  c. rozpoznawanie i analizowanie zagrożeń, konfliktów i kryzysów o charakterze międzynarodowym, mających wpływ na bezpieczeństwo Wspólnoty Austro - Węgierskiej, podejmowanie działań mających na celu eliminowanie tych zagrożeń,
  d. zapewnienie zabezpieczenia kryptograficznego w zakresie komunikacji z zagranicznymi placówkami dyplomatycznymi.

Art. 2.

 1. Działania Biura podejmowane są na całym terenie Wspólnoty Austro - Węgierskiej, jak również i poza jej granicami.
 2. Główne kierunki działania Biura określa Jego Cesarska i Królewska Mość.

Art. 3.

 1. Na czele K. u K. Evidenzbureau stoi Dyrektor K. u K. Evidenzbureau, zwany dalej „Dyrektorem Biura”, którego na stanowisko powołuje i odwołuje Jego Cesarska i Królewska Mość po zasięgnięciu opinii Ministra Wojny i Szefa Sztabu Generalnego.
 2. Dyrektor Biura kieruje działalnością Biura, zapewnia wykonywanie głównych kierunków działania Biura, koordynuje współprace pomiędzy jego Wydziałami, a także sprawuje funkcje reprezentacyjne.
 3. Kandydatem na Dyrektora Biura może być obywatel Wspólnoty Austro - Węgierskiej, o nieposzlakowanej opinii, przebywający na terenie Wspólnoty Austro - Węgierskiej przez okres co najmniej roku, pełniący czynną służbę w K. u K. Armee w stopniu co najmniej Majora przez okres co najmniej roku.
 4. Na wniosek Dyrektora Biura, Jego Cesarska i Królewska Mość powołuje i odwołuje Wicedyrektora K. u K. Evidenzbureau, zwanego dalej „Wicedyrektorem Biura”, po uprzednim zasięgnięciu opinii Ministra Wojny i Szefa Sztabu Generalnego.
 5. Wicedyrektor koordynuje wzajemne działania pomiędzy Wydziałami Biura oraz pomiędzy Wydziałami Biura a Dyrektorem Biura. W razie nieobecności Dyrektora Biura, Wicedyrektor Biura sprawuje zwierzchnictwo nad strukturami Biura.
 6. Kandydatem na Wicedyrektora Biura może być obywatel Wspólnoty Austro - Węgierskiej, o nieposzlakowanej opinii, przebywający na terenie Wspólnoty Austro - Węgierskiej od co najmniej roku, pełniący czynną służbę w K. u K. Armee w stopniu co najmniej Hauptmanna przez okres co najmniej roku.

Art. 4.

 1. K. u K. Evidenzbureau składa się z sześciu wydziałów.
 2. Wydział „Amt I - Bezpieczeństwo Wewnętrzne odpowiedzialny jest za zapewnienie integralności wewnętrznej Wspólnoty Austro - Węgierskiej, rozpoznawanie, wykrywanie oraz zapobieganie wrogiej działalności wymierzonej w funkcjonowanie państwa oraz jego organów i instytucji.Wydział „Amt I - Bezpieczeństwo Wewnętrzne i Kontrywiad odpowiedzialny jest za zapewnienie integralności wewnętrznej Wspólnoty Austro - Węgierskiej, rozpoznawanie, wykrywanie oraz zapobieganie wrogiej działalności wymierzonej w funkcjonowanie państwa oraz jego organów i instytucji, a także spójność i integralność terytorium, jego system gospodarczy i ekonomiczny, jak również działalność naukową.
 3. Wydział „Amt II - Wywiad Zagraniczny” prowadzi swoją działalność poza terytorium państwa i ma ona na celu rozpoznanie oraz przeciwdziałanie przedsięwzięciom zmierzającym do osłabienia pozycji Wspólnoty Austro - Węgierskiej na arenie międzynarodowej. Dodatkowo Biuro odpowiada za zapewnienie ochrony dyplomatycznym delegacjom i przedstawicielom Wspólnoty Austro - Węgierskiej zagranicą.
 4. Wydział „Amt III - Wywiad Naukowy i Technologiczny” dokonuje czynności w granicach państwa, jak i na zewnątrz, prowadzące do zwiększania potencjału naukowego i technologicznego Wspólnoty Austro - Węgierskiej, przede wszystkim w zakresie pozyskiwania informacji o istotnym znaczeniu technicznych, technologicznym i naukowym, ich weryfikowania oraz przekazywania instytutom naukowym działającym w Wspólnoty Austro - Węgierskiej do dalszego wykorzystania.
 5. Wydział „Amt IV - Kontrwywiad” prowadzi działania mające na celu rozpoznanie, wykrywanie zapobieganie oraz przeciwdziałanie występowaniu w przyszłości wrogiej aktywności wywiadowczej wymierzonej w wewnętrzne funkcjonowanie państwa, spójność i integralność terytorium, jego system gospodarczy i ekonomiczny, jak również działalność naukową.Wydział „Amt V - Wydział Wewnętrzny” odpowiada za zapewnienie warunków administracyjnych w funkcjonowaniu Biura, jak również koordynuje współpracę Biura z Ministerstwem Wojny oraz Sztabem Generalnym K. u K. Armee, a także za politykę finansową Biura w zakresie finansowania bieżącej działalności Biura na terenie państwa i poza jego granicami.
  [del cite"viewtopic.php?p=5553#p5553"]5. Wydział „Amt V - Wydział Finansowy” odpowiedzialny jest za politykę finansową Biura w zakresie finansowania bieżącej działalności Biura na terenie państwa i poza jego granicami. [/del]
  6. Wydział „Amt VI - Kancelaria” odpowiada za zapewnienie warunków administracyjnych w funkcjonowaniu Biura, jak również koordynuje współpracę Biura z Ministerstwem Wojny oraz Sztabem Generalnym K. u K. Armee.
 6. Na czele każdego z wydziałów stoi Szef Wydziału K. u K. Evidenzbureau, zwany dalej „Szefem Wydziału Biura”, będący oficerem K. u K. Armee w stopniu co najmniej Oberleutnanta.

Art. 5.

 1. Do służby w K. u K. Evidenzbureau uprawniony jest każdy obywatel Wspólnoty Austro - Węgierskiej o nieposzlakowanej opinii, przebywający na jej terytorium od co najmniej pół roku, pełniący czynną służbę wojskową w K. u K. Armee.
 2. Wniosek o przyjęcie do K. u K. Evidenzbureau składany jest przez kandydata w Wydziale „Amt VI - Kancelaria”. Do wniosku należy dołączyć pisemny życiorys, z uwzględnieniem działalności we Wspólnocie Austro - Węgierskiej oraz pisemną opinię dowódcy jednostki wojskowej, w której kandydat pełni służbę.
 3. Po zbadaniu merytorycznym wniosku kandydat kierowany jest na rozmowę kwalifikacyjną z Dyrektorem Biura, która ma na celu poznanie kandydata oraz ocenienie jego przydatności dla Biura. 4. W przypadku pozytywnego zaopiniowania przez Dyrektora Biura, kandydat kierowany jest na szkolenie podstawowe, którego długość wynosi od 14 do 21 dni. Po przejściu szkolenia kandydat uzyskuje status funkcjonariusza i przydzielany jest do pracy w jednym ze wskazanych w art. 4 ust. 1 wydziałów. O przydziale służbowym ostatecznie decyduje Dyrektor Biura, po uprzednim wysłuchaniu kandydata.

Art. 6.
Zwolnienie ze służby w strukturach Biura następuje:

 • a. na pisemny wniosek funkcjonariusza,
 • b. na pisemny wniosek Szefa Wydziału Biura,
 • c. na pisemny wniosek Wicedyrektora Biura,
 • d. wskutek prawomocnego skazania za popełnienie zbrodni przeciw pokoju, przeciw państwu oraz przeciw porządkowi publicznemu.

Art. 7.

 1. Dyrektor Biura, Wicedyrektor Biura, Szef Wydziału Biura oraz funkcjonariusze Biura ponoszą odpowiedzialność za naruszenie porządku prawnego Wspólnoty Austro – Węgierskiej oraz popełnienie przestępstwa w związku z pełnioną funkcją.
 2. Dyrektor Biura i Wicedyrektor Biura ponoszą dodatkową odpowiedzialność za nieumiejętne wykorzystanie powierzonych środków pieniężnych oraz mienia państwowego.
 3. Dyrektor Biura co najmniej raz na pół roku składa sprawozdanie Jego Cesarskiej i Królewskiej Mości z działalności Biura za okres sześciu miesięcy poprzedzających sporządzenie sprawozdania. Dokument ten może zostać udostępniony, jednakże za zgodą Jego Cesarskiej i Królewskiej Mości, Ministrowi Wojny oraz Szefowi Sztabu Generalnego.
 4. Dyrektor Biura co najmniej raz w miesiącu przeprowadza zebranie wraz z Szefami Wydziałów Biura, w trakcie którego omawiana jest bieżące działania Biura.

Art. 8.
Z tytułu pełnionej służby Dyrektor Biura, Wicedyrektor Biura, Szef Wydziału Biura oraz funkcjonariusze otrzymują wynagrodzenie. Jego wysokość określi Jego Cesarska i Królewska Mość.

Art. 9
Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


Awatar użytkownika
JCKM
Reakcje:
Franz Leopold I
Posty: 488
Rejestracja: 3 lata temu
Lokalizacja: Hofburgpalast, Wien

Landstreitkräfte

Odznaczenia

Kto to?

Nieprzeczytany post autor: Franz Leopold I »

Franz Leopold I pisze:
2 tygodni temu

Poprawka numer 1. została przyjęta 5 głosami za.
Treść projektu została zaktualizowana.


Awatar użytkownika
JCKM
Reakcje:
Franz Leopold I
Posty: 488
Rejestracja: 3 lata temu
Lokalizacja: Hofburgpalast, Wien

Landstreitkräfte

Odznaczenia

Kto to?

Nieprzeczytany post autor: Franz Leopold I »

franzleopold pisze:
2 tygodni temu

Niniejszym zamykam głosowanie, i stwierdzam iż poprawka Nº 2 została przyjęta 5 głosami.
Projekt aktualizuję.


Awatar użytkownika
Reakcje:
Heinz-Werner Grüner
Posty: 157
Rejestracja: 2 tygodni temu
Lokalizacja: Wiedeń, Austria

Nieprzeczytany post autor: Heinz-Werner Grüner »

Wybaczy Wasza Cesarsko-Królewska Mość, cżłonkowie Reichsratu, ale nie wiedziałem gdzie spytać... Jakie wymogi trzeba spełnić by móc dołączyć do szeregów K. u K. Evidenzbureau?

(-) Heinz-Werner Grüner


Awatar użytkownika
JCKM
Reakcje:
Franz Leopold I
Posty: 488
Rejestracja: 3 lata temu
Lokalizacja: Hofburgpalast, Wien

Landstreitkräfte

Odznaczenia

Kto to?

Nieprzeczytany post autor: Franz Leopold I »

Heinz-Werner Grüner pisze:
2 tygodni temu

Jakie wymogi trzeba spełnić by móc dołączyć do szeregów K. u K. Evidenzbureau?

Na razie, jak przytomie zauważył mój szanowny Ojciec, musimy przede wszystkim spełnić wymogi formalne, żeby Biuro mogło powstać ;)
Natomiast z projektu przedstawioego przez pułkownika Jorga wynikałoby coś takiego:

Franz Leopold I pisze:
1 miesiąc temu

Art. 5.

Do służby w K. u K. Evidenzbureau uprawniony jest każdy obywatel Wspólnoty Austro - Węgierskiej o nieposzlakowanej opinii, przebywający na jej terytorium od co najmniej pół roku, pełniący czynną służbę wojskową w K. u K. Armee.


Awatar użytkownika
Reakcje:
Heinz-Werner Grüner
Posty: 157
Rejestracja: 2 tygodni temu
Lokalizacja: Wiedeń, Austria

Nieprzeczytany post autor: Heinz-Werner Grüner »

Zatem Wasza Cesarsko-Królewska Mość, gdzie się udać by uzyskać "z miejsca" nieposzlakowaną opinię od pół roku?
A tak już poważniej, gdzie znajduję się komisja uzupełnień. Ja na ochotnika, ku chwale Cesarza.

(-) Heinz-Werner Grüner


Awatar użytkownika
JCKM
Reakcje:
Franz Leopold I
Posty: 488
Rejestracja: 3 lata temu
Lokalizacja: Hofburgpalast, Wien

Landstreitkräfte

Odznaczenia

Kto to?

Nieprzeczytany post autor: Franz Leopold I »

Heinz-Werner Grüner pisze:
2 tygodni temu

A tak już poważniej, gdzie znajduję się komisja uzupełnień. Ja na ochotnika, ku chwale Cesarza.

To się świetnie składa, od lat marzę o batalionie plastyków bojowych! ;)
A tak serio to najlepiej Pana zapewne pokierują w Sztabie


Awatar użytkownika
Reakcje:
Heinz-Werner Grüner
Posty: 157
Rejestracja: 2 tygodni temu
Lokalizacja: Wiedeń, Austria

Nieprzeczytany post autor: Heinz-Werner Grüner »

To się świetnie składa, od lat marzę o batalionie plastyków bojowych! ;)
A tak serio to najlepiej Pana zapewne pokierują w Sztabie

WCKM pomyślenie Wasze moim rozkazem... Już działam by służyć naszej ojczyźnie, choć moje "unormowanie ojczyźniane" nie jest znane wszem wszak i wobec rzec, że nigdzie indziej służyć nie służę i służyć nie zamierzam, tak mi dopomóż... etc...

(-) Heinz-Werner Grüner


ODPOWIEDZ

Wróć do „Reichsrat”