[Traktat] II Statut Budapesztański - powołanie Wspólnoty Austro-Węgierskiej

Ustawy parlamentu centralnego, obowiązujące na terenie całej Monarchii


Awatar użytkownika
JCKM
Reakcje:
Franz Leopold I
Posty: 498
Rejestracja: 3 lata temu
Lokalizacja: Hofburgpalast, Wien

Landstreitkräfte

Odznaczenia

Kto to?

[Traktat] II Statut Budapesztański - powołanie Wspólnoty Austro-Węgierskiej

Nieprzeczytany post autor: Franz Leopold I »

# Uchwała
## Wyrażenie zgody na ratyfikację II Statutu Budapesztańskiego
Art. 1.
Rada Państwa wyraża zgodę na ratyfikację przez Monarchę II Statutu Budapesztańskiego
Art. 2.
Treść dokumentu stanowi załącznik 1 do niniejszej uchwały
Art.. 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia

----
Załącznik nr 1:

II Statut Budapeszteński
ustanawiający Wspólnotę Austro-Węgierską

Wysokie Układające się Strony,
Członkowie Wspólnoty Austro-Węgierskiej
Pragnący zachować wieloletnie dziedzictwo mikronacji opierających swoje istnienie o silną tożsamość, a także uznający tradycyjne więzy istniejące między naszymi terytoriami, państwami i narodami, szanując wzajemnie swą różnorodność, a odwołując się do poprzedniego Statutu Budapeszteńskiego, w celu pogłębiania dalszej współpracy, z korzyścią dla wszystkich naszych obywateli, a także potwierdzenia poprzedniego Statutu
Zawierają niniejszy II Statut Budapeszteński,
Ustanawiający Wspólnotę Austro-Węgierską

Art. 1.
Wspólnota Austro-Węgierska, zwana dalej Wspólnotą, łączy Monarchię Austro-Węgierską, jej terytoria zamorskie oraz inne podmioty członkowskie Wspólnoty.

Art. 2.
Monarchia Austro-Węgierska sprawuje zwierzchnictwo nad Wspólnotą, a także przewodniczy jej pracami i koordynuje jej politykę, oraz jest depozytariuszem niniejszego Statutu.

Art. 3.

Terytorium zamorskie Monarchii Austro-Węgierskiej podlega bezpośrednio Rządowi Monarchii Austro-Węgierskiej i jest przezeń reprezentowane wewnątrz wspólnoty oraz w stosunkach międzynarodowych.
Monarchia Austro-Węgierska sprawuje bezpośrednie zwierzchnictwo terytorialne nad swoimi terytoriami zamorskimi.
Terytorium zamorskie Monarchii Austro-Węgierskiej może stanowić kondominium Monarchii Austro-Węgierskiej i podmiotu członkowskiego Wspólnoty na podstawie umowy między nimi; przepisy ust. 1. i 2. stosuje się z zastrzeżeniem postanowień umowy między podmiotem członkowskim a Monarchią Austro-Węgierską.
Obywatele terytorium zamorskiego Monarchii Austro-Węgierskiej są jednocześnie obywatelami austro-węgierskimi.
Art. 4.

Podmiot członkowski Wspólnoty zachowuje podmiotowość w sprawach zagranicznych, z zastrzeżeniem ust. 3. Podmiot członkowski Wspólnoty może przenieść prawo do reprezentacji go w stosunkach zewnętrznych na Monarchię Austro-Węgierską. W stosunkach wewnątrz Wspólnoty podmiot członkowski reprezentowany jest przez jego władze.
Podmiot członkowskie Wspólnoty zachowuje prawo do posiadania własnych sił zbrojnych, z zastrzeżeniem ust. 3. i 4.
Podmiot członkowski Wspólnoty koordynuje i uzgadniają swoją politykę zagraniczną, bezpieczeństwa i obronną z Monarchią Austro-Węgierską oraz innymi członkami Wspólnoty.
Monarchia Austro-Węgierska ma prawo utrzymywania obecności wojskowej na terytorium podmiotu członkowskiego Wspólnoty w porozumieniu z władzami podmiotu członkowskiego.
Monarchia Austro-Węgierska ma prawo do prowadzenia badań naukowych na terytorium podmiotów członkowskich Wspólnoty, w tym w szczególności badań archeologicznych, etnograficznych, botanicznych i zoologicznych.
Obywatele podmiotu członkowskiego Wspólnoty lub osoby o podobnym statusie w podmiocie członkowskim Wspólnoty mogą nabywać obywatelstwo austro-węgierskie, a także przebywać na terytorium Monarchii Austro-Węgierskiej bez konieczności uzyskania pozwoleń.
Art. 5.

Członkowie Wspólnoty korzystają z austro-węgierskiej infrastruktury informatycznej, austro-węgierskich środków komunikacji oraz austro-węgierskiej infrastruktury gospodarczej. Władze Monarchii Austro-Węgierskiej współpracują z członkami Wspólnoty w tym zakresie.
Walutą Wspólnoty jest korona austro-węgierska, emitowana przez Bank Austro-Węgierski. Podmioty członkowskie Wspólnoty mogą używać własnej waluty, sztywno związanej z koroną austro-węgierską.
Monarchia Austro-Węgierska jest gwarantem integralności terytorialnej członków Wspólnoty.
Członkowie Wspólnoty korzystają z ochrony Cesarskich i Królewskich Sił Zbrojnych.
Art. 6.

Każde niepodległe państwo wirtualne może zostać podmiotem członkowskim Wspólnoty poprzez ratyfikację niniejszego Statutu, za zgodą Monarchii Austro-Węgierskiej.
Dopuszcza się ustalenie szczególnych warunków członkostwa we Wspólnocie w formie protokołu dodatkowego do niniejszego Statutu. Protokół ten może znosić, uściślać lub uzupełniać wybrane przepisy Statutu wobec państwa członkowskiego.
Podmiot członkowski Wspólnoty może opuścić Wspólnotę poprzez wypowiedzenie niniejszego Statutu.
Art. 7.

Niniejszy Statut wchodzi w życie wraz z ratyfikacją przez Wysokie Układające się Strony.
Zmiana postanowień Statutu może nastąpić na mocy wspólnej woli przynajmniej połowy członków Wspólnoty i za zgodą Monarchii Austro-Węgierskiej.
W chwili wejścia w życie niniejszego Statutu terytoriami zamorskimi Monarchii Austro-Węgierskiej są:
a. Ziemia Franciszka Józefa, położona na północ od Skytji oraz
b. Weinland, położony w zachodniej Nordacie.
Lista terytoriów zamorskich Monarchii Austro-Węgierskiej może ulec zmianie; o zmianie Monarchia Austro-Węgierska informuje niezwłocznie pozostałych członków Wspólnoty.


Zablokowany

Wróć do „Ustawy Rady Państwa”